INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO 
z dnia 7 listopada 2020 r.

Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845) informuję, że w dniu 7 listopada br. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1972) wskazujące nowe uregulowania, ograniczenia, obowiązki i nakazy w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

W wyżej wymienionym rozporządzeniu zmieniającym wprowadzono między innymi następujące zmiany:

I. Korzystanie z hoteli tylko dla podróżujących służbowo oraz korzystanie z hoteli robotniczych

Do dnia 29 listopada 2020 r. prowadzenie usług hotelarskich jest dopuszczalne, z wyłączeniem działalności, o której mowa w § 6 ust.1 pkt 1 i 3 rozporządzenia, wykonywanej na terenie prowadzenia usług hotelarskich, wyłącznie:

 1. w zakresie działalności hoteli robotniczych lub hoteli dla pracowników sezonowych (ujętej w PKD w podklasie 55.90.Z);
 2. dla gości: korzystających z tych usług w ramach podróży służbowej, lub podróży wykonywanej w związku z czynnościami służbowymi lub zawodowymi, lub związanymi z wykonywaniem działalności gospodarczej; będących zawodnikami korzystającymi z tych usług w czasie zgrupowań i współzawodnictwa sportowego; będących osobami wykonującymi zawód medyczny; będących pacjentami i ich opiekunami, jeżeli konieczność zapewnienia im zakwaterowania wynika z warunków określonych dla danego świadczenia opieki zdrowotnej.

Potwierdzeniem odpowiednio podróży albo zgrupowania i współzawodnictwa sportowego, albo wykonywania zawodu medycznego, albo konieczności zapewnienia zakwaterowania wynikającego z warunków określonych dla danego świadczenia opieki zdrowotnej jest odpowiednio dokument wystawiony przez pracodawcę albo polski związek sportowy, albo podmiot wykonujący działalność leczniczą, albo pisemne oświadczenie gościa.

II. Zamknięcie placówek kultury – kina, muzea, teatry, biblioteki

Do dnia 29 listopada 2020 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w PKD w dziale 90.0) jest dopuszczalne w zakresie organizowanych bez udziału publiczności:

 1. działań niezbędnych do przygotowania wydarzeń artystycznych, takich jak próby i ćwiczenia;
 2. nagrań fonograficznych i audiowizualnych;
 3. wydarzeń transmitowanych za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Do dnia 29 listopada 2020 r. ustanawia się ograniczenie prowadzenia działalności przez biblioteki publiczne i naukowe, instytucje kultury oraz inne podmioty działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach polegające na zakazie:

 1. udostępniania zbiorów publiczności;
 2. organizacji wydarzeń z udziałem publiczności

– z wyłączeniem działań prowadzonych za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Powyższy zakaz nie dotyczy:

 1. udostępniania zbiorów, które znajdują się na wolnym powietrzu, z wyjątkiem wnętrz obiektów kubaturowych, które mają być zamknięte dla zwiedzających;
 2. zwiedzania lasów, parków i ogrodów zabytkowych należących do instytucji kultury oraz innych ww. podmiotów.

Do dnia 29 listopada 2020 r. ustanawia się zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności z wiązanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych (ujętej w PKD w podklasie 59.14.Z), z wyjątkiem działalności, która może być realizowana przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

III. Zamknięcie sklepów w galeriach handlowych

Do dnia 29 listopada 2020 r. w obiektach handlowych lub usługowych, w tym parkach handlowych, o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2 000 m2 ustanawia się zakaz:

 1. handlu detalicznego właścicielom lub najemcom powierzchni handlowej, z wyłączeniem takiego, którego przeważająca działalność polega na sprzedaży: żywności; produktów kosmetycznych innych niż przeznaczone do perfumowania lub upiększania; artykułów toaletowych; środków czystości; produktów leczniczych (w tym przez apteki lub punkty apteczne); wyrobów medycznych; środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego; gazet lub książek; artykułów budowlanych lub artykułów remontowych; artykułów dla zwierząt domowych; usług telekomunikacyjnych; części i akcesoriów do pojazdów samochodowych lub motocykli; paliw;
 2. prowadzenia działalności usługowej właścicielom lub najemcom powierzchni usługowej, z wyłączeniem takiej, której przeważająca działalność polega na świadczeniu usług: związanych z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (ujętej w PKD w podklasie 96.02.Z); optycznych; medycznych; bankowych; pocztowych, logistycznych oraz polegających na wydawaniu i odbieraniu przesyłek; ubezpieczeniowych; naprawy pojazdów samochodowych lub motocykli oraz naprawy lub wymiany opon i dętek; myjni samochodowych; ślusarskich; szewskich; krawieckich; pralniczych; gastronomicznych polegających wyłącznie na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub na przygotowywaniu i dostarczaniu żywności;
 3. prowadzenia handlu detalicznego lub działalności usługowej na wyspach handlowych.

IV. Handel w sklepach

W obiektach i placówkach, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia, oraz świadczących usługi pocztowe może przebywać jednocześnie nie więcej niż:

 • 1 osoba na 10 m2 – w przypadku obiektów i placówek o powierzchni przeznaczonej w celu sprzedaży lub świadczenia usług nie większej niż 100 m2,
 • 1 osoba na 15 m2 – w przypadku obiektów i placówek o powierzchni przeznaczonej w celu sprzedaży lub świadczenia usług większej niż 100 m2.

V. Kościoły i związki wyznaniowe

Zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać, pod warunkiem że w przypadku gdy zgromadzenie odbywa się w budynkach i innych obiektach kultu religijnego, znajduje się w nich, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m, nie więcej uczestników niż:

 • 1 osoba na 15 m2 powierzchni – do dnia 29 listopada 2020 r.,
 • 1 osoba na 7 m2 powierzchni – od dnia 30 listopada 2020 r.

– oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu, oraz że uczestnicy realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny.

Pozostałe przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1758, 1797, 1829, 1871, 1917 i 1931) pozostają bez zmian i są obowiązujące.

WOJEWODA LUBELSKI  
/-/  
Lech Sprawka

 

INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO  
z dnia 4 listopada 2020 r.

Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845) informuję, że w dniu 3 listopada br. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1931) wskazujące nowe uregulowania, ograniczenia, obowiązki i nakazy w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

W wyżej wymienionym rozporządzeniu zmieniającym wprowadzono miedzy innymi następujące zmiany:

 • osoby wykonujące zawód medyczny (tj. osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny) – nie podlegają obowiązkowi kwarantanny w przypadku skierowania na diagnostykę laboratoryjną w kierunku wirusa SARS-CoV-2, o której mowa w § 3a ust. 1 rozporządzenia zmienianego,
 • osoba prowadząca wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 lub z nią zamieszkująca, od dnia uzyskania przez osobę, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARSCoV-2, pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, jest obowiązana poddać się kwarantannie trwającej do upływu 7 dni od dnia zakończenia izolacji osoby, z którą prowadzi wspólne gospodarstwo domowe lub zamieszkuje,
 • oprócz informacji o osobach objętych kwarantanną, w systemie teleinformatycznym, zamieszcza się także informację o osobach objętych izolacją albo izolacją w warunkach domowych – ww. informacja może być przekazana m.in. ustnie za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon,
 • do dnia 4 grudnia 2020 r. w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym kierownicy urzędów administracji publicznej, dyrektorzy generalni urzędów lub kierujący jednostką organizacyjną polecają pracownikom wykonywanie pracy zdalnej, z wyjątkiem jednostek organizacyjnych sądów i prokuratury. Z polecenia pracy zdalnej mogą zostać wyłączeni pracownicy realizujący zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom lub inne zadania niezbędne ze względu na przepisy prawa lub potrzeby urzędu lub jednostki, jeżeli nie jest możliwe ich wykonywanie w ramach pracy zdalnej,
 • pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – danym pojazdem można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi połowa miejsc siedzących - przy czym ograniczeń tych nie stosuje się w stosunku do osób razem zamieszkujących lub prowadzących wspólne gospodarstwo domowe.

Ponadto wprowadzone zostały kolejne uregulowania, ograniczenia, nakazy i zakazy w obszarach m.in. wypłaty zasiłków opiekuńczych, ograniczeń związanych z zakazem zgromadzeń.

Pozostałe przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1758, 1797, 1829, 1871 i 1917) pozostają bez zmian i są obowiązujące.

WOJEWODA LUBELSKI 
/-/ 
Lech Sprawka

Data publikacji: 2020-11-12, 11:26


Załączniki:

1. Informacja Wojewody Lubelskiego z 7 listopada 2020 r.
2. Informacja Wojewody Lubelskiego z 4 listopada 2020 r.
3. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 6 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
4. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie