Projekt „modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych. Edycja II” realizowany przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie.


ZESPÓŁ SZKÓŁ W BYSTRZEJOWICACH PIERWSZYCH im. Heleny Babisz  uzyskał możliwość realizacji projektu, którego głównym celem jest rozwój możliwości i naszej oferty w zakresie edukacji osób dorosłych. Działania projektu skierowane będą do rodziców i opiekunów naszych uczniów oraz innych dorosłych mieszkańców.


Więcej informacji na stronie: https://www.zsbystrzejowice.szkolnykatalog.pl/aktualnosci/lowe.htmlData publikacji: 2021-02-18, 13:46