Przypominamy o nowych obowiązkach dla organizacji pozarządowych

Sejm Rzeczpospolitej Polskiej z dniem 31 października 2021 r. wprowadził w życie nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2021 poz. 1132), która nałożyła na organizacje pozarządowe(z wyjątkiem stowarzyszeń zwykłych) obowiązek zgłaszania beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Jest to rejestr zawierający informacje o osobach fizycznych kontrolujących poprzez posiadane udziały lub prawo głosu wymienione w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy podmioty.

Za niezgłoszenie organizacji w terminie do 31 stycznia 2022 roku, grożą wysokie kary.

Właściwego zgłoszenia można dokonać pod adresem:

https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/

Data publikacji: 2022-01-26, 7:54