Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) zwołuję sesję Rady Miejskiej na dzień 28 stycznia 2022 r. o godzinie 13:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Piaskach.

Porządek obrad XL Sesji Rady Miejskiej w Piaskach 28 stycznia 2022 roku

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Piaskach.

4. Podjęcie uchwał:

1) Uchwała w sprawie nieuwzględnienia petycji. (Projekt 1)

2) Uchwaław sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej w gminie Piaski na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. (Projekt 2)

3) Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Piaskach do gminnego zasobu nieruchomości. (Projekt 3)

4) Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu w zakresie budowy chodnika w miejscowości Gardzienice Pierwsze w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 837 od km 4+170 do km 6+145. (Projekt 4)

5) Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Piaski - dla obszaru położonego w obrębie geod. Bystrzejowice A Reforma (działka nr ew. 90/3 oraz część działki nr ew. 91/2). (Projekt 5)

6) Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego strażaka ratownika OSP, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. (Projekt 6)

5. Sprawozdanie Burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami.

6. Wolne wnioski i dyskusja.

7. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Paweł Podgórski

Data publikacji: 2022-01-21, 0:00