dodatek

Dodatek osłonowy

W obliczu wzrostu cen energii, gazu i żywności, obecny rząd przywrócił dodatek osłonowy.

Już od miesiąca stycznia 2024 roku można składać wnioski o wypłatę tego świadczenia. By skorzystać ze wsparcia konieczne będzie spełnienie określonych warunków.

Dodatek osłonowy przysługuje:

1. osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,

2. osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury.

W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria,  dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:

• 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

• 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

• 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

• 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób,

Pieniądze z dodatku można wydać na dowolny cel. Nie ma żadnego ustawowego celu ich spożytkowania.

Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy przysługujący osobom opalającym domy węglem:

• 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego

• 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób

• 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób

• 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Dodatek podwyższony przysługuje osobom opalającym domy węglem – zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Kto wchodzi w skład gospodarstwa domowego?

Gospodarstwo domowe tworzą: osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo  osoba fizyczna, oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią  zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Rozstrzygnięcia w sprawie przyznania dodatku osłonowego.

Pozytywne rozstrzygnięcia nie mają formy decyzji, wystarczy podać swój adres e-mail we wniosku, wyślemy rozstrzygnięcie na adres elektronicznej skrzynki pocztowej. W przypadku, gdy adres email nie zostanie podany, rozstrzygnięcie nie jest wysyłane do beneficjenta. Wypłaty dodatku są realizowane niezależnie od  odebrania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego. Decyzje odmowne są wysyłane w formie tradycyjnej.

Dodatek osłonowy będzie przysługiwał za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. i będzie wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Zadanie to realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Piaskach.

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Piaskach lub przez Internet (ePUAP, profil zaufany),  taki wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego składa się do dnia 30 kwietnia 2024 r., wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.


Data publikacji: 2024-01-25, 11:33


Załączniki:

1. Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego.pdf