Asystent

Ośrodek Pomocy Społecznej w Piaskach w 2024 r. realizuje program rządowy pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024

Głównym celem programu AOOzN jest prowadzenie usług asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnością jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami programu są:

1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2. osoby z niepełnosprawnościami posiadającym orzeczenie:

1. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

2. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

3. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.).Data publikacji: 2024-03-24, 20:00