Piaski, dnia 24 kwietnia 2020 r.

Or.0002.9.2020

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) zwołuję sesję Rady Miejskiej na dzień 30 kwietnia 2019 r. o godzinie 16:00. Sesja odbędzie się w sposób zdalny. 

 

Porządek obrad
XXI Sesji Rady Miejskiej w Piaskach 
30 kwietnia 2020 roku 

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Miejskiej w Piaskach i XX nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Piaskach.
 4. Podjęcie uchwał:
  1. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej w gminie Piaski na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (Projekt Nr 1).
  2. Uchwała w sprawie określenia zasad dowozu uczniów do przedszkoli i szkół, wobec których Gmina Piaski nie ma ustawowego obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu (Projekt Nr 2).
  3. Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Piaski w roku 2020. (Projekt Nr 3).
  4. Uchwała w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody jednego drzewa uznanego za pomnik przyrody. (Projekt Nr 4).
  5. Uchwała w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Piaski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2019”. (Projekt Nr 5).
  6. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Piaski (Projekt Nr 6).
  7. Uchwała w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Piaski na lata 2020 - 2024”. (Projekt Nr 7).
  8. Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Piaski na rok 2020 (Projekt Nr 8).
  9. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piaski (Projekt Nr 9).
 5. Informacje na temat:
  1. Sprawozdanie opisowe z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Piaskach za 2019 rok.
  2. Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2019.
  3. Roczne sprawozdanie z realizacji zadań Gminy Piaski z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – za rok 2019.
  4. Sprawozdanie z wykonania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Piaski – za rok 2019.  
 6. Sprawozdanie Burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami.
 7. Wolne wnioski i dyskusja.
 8. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Paweł Podgórski

Data publikacji: 2020-04-24, 0:00