Podział województwa lubelskiego na obwody łowieckie

Marszałek Województwa Lubelskiego zawiadamia o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie podziału województwa lubelskiego na obwody łowieckie.

Projekt uchwały, załączniki oraz mapa podziału znajdują się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie: https://www.lubelskie.pl/lowiectwo-i-ochrona-zwierzat/projekt-uchwaly-w-sprawie-podzialu-wojewodztwa-lubelskiego-na-obwody-lowieckie/

Poniżej udostępniamy treść obwieszczenia Marszałka Województwa Lubelskiego. Obwieszczenie dostępne jest również w załącznikach.

*************

Lublin, 8 marca 2021 r.

RR-IX.7131.3.2021.TMZ

OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Na podstawie art. 27 ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1683, z późn. zm.),

zawiadamiam

  1. o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie podziału województwa lubelskiego na obwody łowieckie, zwanego dalej „Projektem”,
  2. o wyłożeniu w dniu 17 marca Projektu do publicznego wglądu w siedzibie Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. M. Curie-Skłodowskiej 3, 20-029 Lublin, w pokoju nr 5.513, w godzinach: poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30,
  3. o umieszczeniu w dniu 17 marca Projektu na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie www.lubelskie.pl w zakładce: Rolnictwo > Łowiectwo i ochrona zwierząt.

Uwagi do Projektu mogą być składane w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin lub w postaci elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, z późn. zm.), opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufania ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w terminie od 18 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r. (decyduje data wpływu).

Uwagi do Projektu może wnieść każdy właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości objętej Projektem wraz z:

  1. dokumentem potwierdzającym prawo własności lub prawo wieczystego użytkowania nieruchomości objętej Projektem,
  2. określeniem położenia nieruchomości objętej Projektem poprzez wskazanie jej numeru i obrębu ewidencyjnego.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Marszałek Województwa Lubelskiego.

Uwagi złożone po dniu 9 kwietnia pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Jarosław Stawiarski

Data publikacji: 2021-03-15, 19:06


Załączniki:

1. Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubelskiego
2. Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubelskiego