Aktywny senior

Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 nr projektu RPLU.11.02.00-06-0058/18
 

Projekt "Aktywny Senior w Gminie Piaski" zakłada utworzenie 2 klubów seniora (Piaski i Gardzienice), dla łącznie 60 osób (45K, 15M) w wieku powyżej 60 roku życia, którzy są mieszkańcami Gminy Piaski.

Priorytetowo będą traktowane:

Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w rozdziale 3 pkt 15 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020,
Osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
Osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,
Osoby z niepełnosprawnościami i osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie),
Osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – zakres wsparcia tych osób w ramach projektu jest komplementarny i uzupełnia działania współfinansowane z PO PŻ w ramach działań towarzyszących,
Osoby zamieszkujące obszar rewitalizacji określony w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Piaski na lata 2017-2020.

W ramach projektu zaplanowano remont pomieszczeń oraz zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia zajęć.

Kolejny etap – zajęcia cykliczne:

Zajęcia z zakresu kultury fizycznej (ćwiczenia taneczne i ruchowe, pilates, gimnastyka, fitness - 2h/tydz.; nordic walking - 2h/tydz.)
Zajęcia kulinarne (wykłady, warsztaty na temat zdrowego odżywania, przygotowywanie zdrowych posiłków, degustacja potraw – 2h/tydz.)
Zajęcia z rękodzieła (wizaż, tkactwo, biżuteria, decoupage, garncarstwo, stolarstwo, rękodzieło okolicznościowe – 2h/tydz.)
Zajęcia artystyczne (warsztaty teatralne, literackie, poetyckie, malarskie – 2h/tydz.)
Warsztaty wokalne – 2h/tydz.

Poradnictwo psychologiczne i zajęcia prozdrowotne oraz zajęcia edukacyjne:

Zajęcia prozdrowotne (biblioterapia, filmoterapia, muzykoterapia – 5h/tydz.)
Edukacja w zakresie profilaktyki zdrowotnej (spotkania/ pogadanki z lekarzem – 60h/rok)
Poradnictwo psychologiczne (radzenie sobie ze stresem, podejmowanie ról społecznych, niwelowanie stereotypów, relacje z innymi itp. – 2h/tydz.)
Zajęcia informatyczne – 2h/tydz.
Podstawowy kurs komputerowy – 40h

W ramach klubów seniora przewidziano zorganizowanie imprez okolicznościowych 5 razy w roku, tj. Dzień Babci i Dziadka, Dzień Seniora, spotkania Wigilijne, a także zaplanowano kilka wyjazdów integracyjnych – do muzeum lub teatru, groty solnej, kina, a także wycieczki krajoznawcze m.in. na Roztocze (w 2019 i 2020 roku), do Krakowa i Wieliczki (2019 rok) i do Częstochowy i Górę św. Anny (2020 rok).

Zarejestrowani uczestnicy projektu, będą aktywnie korzystać z zajęć w okresie od 1 stycznia 2019 roku do grudnia 2020 r.

Całkowity koszt projektu wynosi 989 328,00 zł, z czego dofinansowanie to kwota prawie 900 000 zł, pozostała kwota 96 000 zł to wkład własny w postaci wynajmu sal.

Data publikacji: 2021-03-10, 0:00


Galeria zdjęć