Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735) oraz w związku z art. 8a ust. 4 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 703)  Starosta Świdnicki zawiadamia, że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej, iż nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 802, 803, 804 oraz 1035 położone w obrębie ewidencyjnym 1 - Miasto Piaski, Gmina Piaski stanowią wspólnotę gruntową, organ zakończył postępowanie dowodowe w przedmiotowej sprawie i przystąpi do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego, który daje podstawę do wydania stosownej decyzji.

Organ administracji zobowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron, co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań, a także umożliwienia stronom uzupełnienie materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie.

Mając powyższe na uwadze oraz zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, Starosta Świdnicki informuje o możliwości zapoznania się z aktami sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świdniku pokój 23 w godzinach pracy tamtejszego urzędu oraz zgłoszenia swoich uwag w terminie 14 dni od dnia doręczenia/ukazania się niniejszego zawiadomienia.

W załączeniu publikujemy pismo Starosty Świdnickiego, które zostało również opublikowane w BIP i wywieszone na tablicy ogłoszeń.

Data publikacji: 2021-06-16, 8:30


Załączniki:

1. Zawiadomienie Starosty Świdnickiego o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji