Porządek obrad XXXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Piaskach 4 sierpnia 2021 roku

Piaski, dnia 2 sierpnia 2021 r.

Or.0002.13.2021

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713) zwołuję nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej na dzień 4 sierpnia 2021 r. o godzinie 20:00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Piaskach.

 

Porządek obrad
XXXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Piaskach 
4 sierpnia 2021 roku 

 

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał:
    1. Uchwała w sprawie powierzenia Gminie Głusk zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego. (Projekt Nr 1)
    2. Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2021. (Projekt Nr 2)
    3. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piaski. (Projekt 3)
  4. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Paweł Podgórski

Data publikacji: 2021-08-02, 13:28