Sesja Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) zwołuję sesję Rady Miejskiej na dzień

29 października 2021 r. o godzinie 13:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Piaskach.

Porządek obrad XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Piaskach 29 października 2021 roku

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z XXXV Sesji Rady Miejskiej w Piaskach.

4. Podjęcie uchwał:

1) Uchwała w sprawie nieuwzględnienia petycji. (Projekt 1)

2) Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr X/64/2011 Rady Miejskiej w Piaskach z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz w sprawie szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat. (Projekt 2)

3) Uchwała w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych przy drogach gminnych. (Projekt 3)

4) Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piaski. (Projekt 4)

5) Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Woli Gardzienickiej do gminnego zasobu nieruchomości (działka nr ew. 160, 161, 166). (Projekt 5)

6) Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Woli Gardzienickiej do gminnego zasobu nieruchomości (działka nr ew. 158). (Projekt 6)

7) Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Woli Gardzienickiej do gminnego zasobu nieruchomości (działka nr ew. 163). (Projekt 7)

8) Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Woli Gardzienickiej do gminnego zasobu nieruchomości (działka nr ew. 162). (Projekt 8)

9) Uchwała w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Piaski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022. (Projekt 9)

5. Informacja Burmistrza Piask i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Piaskach w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych.

6. Sprawozdanie Burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami.

7. Wolne wnioski i dyskusja.

8. Zamknięcie obrad.

                                                                    Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                       /-/ Paweł Podgórski


Data publikacji: 2021-10-25, 16:43