Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) zwołuję sesję Rady Miejskiej na dzień 29 kwietnia 2022 r. (piątek) o godzinie 14:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Piaskach.

Porządek obrad XLIV Sesji Rady Miejskiej w Piaskach 29 kwietnia 2022 roku

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z XLII Sesji Rady Miejskiej w Piaskach oraz z XLIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Piaskach.

4. Wręczenie nagród Burmistrza Piask dla sportowców z terenu Gminy Piaski.

5. Podjęcie uchwał:

1) Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Piaskach na rzecz Powiatu Świdnickiego. (Projekt 1)

2) Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Kozicach Górnych na rzecz Powiatu Świdnickiego (Projekt 2)

3) Uchwała w sprawie petycji dotyczącej poprawy bezpieczeństwa i budowy chodnika przy drodze gminnej nr 105707L w miejscowości Brzezice. (Projekt 3)

4) Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2022. (Projekt 4) 5) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piaski. (Projekt 5) 6. Stanowisko Rady Miejskiej w Piaskach w sprawie sprzeciwu wobec rozwiązań projektowych przyjętych w dokumentacji budowy drogi ekspresowej S17.

7. Informacje na temat:

a. Sprawozdanie opisowe z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Piaskach za 2021 rok.

b. Roczne sprawozdanie z realizacji zadań Gminy Piaski z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – za rok 2021.

c. Sprawozdanie z wykonania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Piaski – za rok 2021.

d. Sprawozdanie za rok 2021 z realizacji Programu Wsparcia Osób Starszych i Niepełnosprawnych w Gminie Piaski na lata 2021 – 2027.

8. Sprawozdanie Burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami.

9. Wolne wnioski i dyskusja.

10. Zamknięcie obrad.

                                                    Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                       /-/ Paweł Podgórski

Data publikacji: 2022-04-25, 0:00