OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) zwołuję XLV Sesję Rady Miejskiej na dzień 3 czerwca 2022 r. (piątek) o godzinie 14:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Piaskach.

Porządek obrad XLV Sesji Rady Miejskiej w Piaskach 3 czerwca 2022 roku

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XLIV Sesji Rady Miejskiej w Piaskach.

4. Raport o stanie gminy za rok 2021:

1) Dyskusja.

2) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Piask. (Projekt Nr 1)

5. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Piaski za rok 2021:

1) Opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu oraz wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Piask.

2) Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu.

3) Opinia RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej.

4) Dyskusja.

5) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Piask z wykonania budżetu Gminy Piaski za 2021 rok. (Projekt Nr 2)

6) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Piask z tytułu wykonania budżetu Gminy Piaski za 2021 rok. (Projekt Nr 3)

6. Podjęcie uchwał:

1) Uchwała w sprawie petycji dotyczącej nie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 379 położonej w Brzezicach. (Projekt Nr 4)

2) Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Kozicach Dolnych – Kolonia na rzecz Powiatu Świdnickiego. (Projekt Nr 5)

3) Uchwała w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Żłobka „Piaskolandia” w Piaskach. (Projekt Nr 6)

4) Uchwała w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Piaski (Projekt Nr 7)

5) Uchwała w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. (Projekt Nr 8)

6) Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2022. (Projekt Nr 9)

7) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piaski. (Projekt Nr 10)

7. Informacja na temat Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2021 dla gminy Piaski.

8. Sprawozdanie Burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami.

9. Wolne wnioski i dyskusja.

10. Zamknięcie obrad.

                                 Przewodniczący Rady Miejskiej

                                /-/ Paweł Podgórski

Data publikacji: 2022-05-30, 0:00