OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PIASK Burmistrz Piask, na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 485.) powiadamia o rozpoczęciu konsultacje społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Piaskach w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Piaski

Treść konsultacji z załącznikami

Data publikacji: 2022-07-25, 13:19