OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) zwołuję L Sesję Rady Miejskiej na dzień 25 listopada 2022 r. (piątek) o godzinie 14:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Piaskach.

Porządek obrad

L Sesji Rady Miejskiej w Piaskach 25 listopada 2022 roku

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z XLIX Sesji Rady Miejskiej w Piaskach.

4. Podjęcie uchwał:

1) Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2022 r. (Projekt 1)

2) Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Piaski na rok 2022. (Projekt 2)

3) Uchwała w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Piaski na 2022 rok. (Projekt 3)

4) Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2021. (Projekt 4)

5) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piaski. (Projekt 5)

6) Uchwała w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Piaski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 (Projekt 6)

7) Uchwała w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Piaski (Projekt 7)

8) Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Piaski (Projekt 8)

5. Sprawozdanie Burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami.

6. Wolne wnioski i dyskusja.

7. Zamknięcie obrad.

                                                            Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                            /-/Paweł Podgórski

Data publikacji: 2022-11-21, 9:54