Burmistrz Piask  informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 z późn. zm.) gminy mają ustawowy obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z tym zwracamy się do właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Piaski z uprzejmą prośbą o wypełnienie zgłoszenia dotyczącego posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków do gminnej ewidencji. Przypominamy! Jest to obowiązek ustawowy!

W przypadku niezłożenia w/w zgłoszenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami Burmistrz Piask będzie zobowiązany do przeprowadzenia kontroli posesji w celu ustalenia posiadanego zbiornika na nieczystości płynne. Zgłoszenia dotyczą nieruchomości, które nie są podłączone do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Zgłoszenie należy dostarczyć:

- osobiście do Urzędu Miejskiego w Piaskach,- listownie na adres ul. Lubelska 77, 21-050 Piaski

- drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy e-PUAP

Przypominamy, że zgodnie z Ustawą - Prawo wodne zakazane jest wprowadzanie do wód i ziemi nieoczyszczonych ścieków pochodzących z gospodarstw domowych. Wpuszczanie nieoczyszczonych ścieków bytowych podlega karze grzywny. Postępowanie prowadzi się na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, maksymalny wymiar grzywny do 5000 zł.

Data publikacji: 2023-02-14, 9:23


Załączniki:

1. Zgłoszenie (1).docx