Zwrot podatku VAT za gaz ziemny zakupiony w 2023 roku

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 r. poz. 2687) informujemy o możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT.

Komu przysługuje zwrot VAT za gaz w 2023 roku?

Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, o zwrot podatku VAT za gaz mogą się ubiegać te gospodarstwa domowe, które używają gazu do celów grzewczych. Zwrotu podatku VAT nie otrzymają więc osoby wykorzystujące gaz tylko w kuchni do gotowania, jak również ci, którzy podgrzewają gazem wodę użytkową.

Rekompensata dotyczy podatku VAT za gaz dostarczony w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Wysokość świadczenia to równowartość kwoty podatku VAT wynikającej z opłaconej faktury za okres objęty wnioskiem.

Do wniosku o refundację podatku VAT należy dołączyć:

• fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy obejmujący okres dotyczący wniosku

• dowód uiszczenia zapłaty za fakturę.

Refundacja podatku VAT przysługuje odbiorcy paliw gazowych w gospodarstwie domowym w przypadku gdy:

a) głównym źródłem ogrzewania są urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi;

b) wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie:

– jednoosobowym nie przekracza 2100 zł

– wieloosobowym nie przekracza 1500 zł na osobę w rodzinie.

Główne źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia wejścia w życie ustawy tj. do 21 grudnia 2022 r. albo po tym dniu – w przypadku wpisania lub zgłoszenia do CEEB nowych źródeł ogrzewania.

Termin składania wniosków:

 do 29 lutego 2024 roku wnioski można składać w dowolnym terminie po otrzymaniu faktury VAT

 od 1 marca 2024 roku do 30 dni po otrzymaniu faktury za zużycie gazu w 2023 roku

Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie:

• od 1 stycznia do 31 lipca danego roku – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek tj. za 2021 r.,

• od 1 sierpnia do 31 grudnia danego roku – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek tj. za 2022 r.

Wnioski można złożyć:

 osobiście w Urzędzie Miejskim w Piaskach, ul. Lubelska 77 w pokoju nr 5 w godzinach pracy urzędu, w poniedziałki w godz. 9:00 - 17:00, od wtorku do piątku w godz. 7:15 - 15:15; nr tel.: 500 207 117

 za pośrednictwem Poczty Polskiej lub drogą elektroniczną (ePUAP)

 za pośrednictwem aplikacji mobilnej (mObywatel – w momencie uruchomienia usługi przez ministra właściwego do spraw informatyzacji).

Informujemy, że wnioski składane drogą elektroniczną przez system epuap muszą mieć podpisane załączniki za pomocą podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego. Wnioski, które nie posiadają podpisanych załączników, pozostaną bez rozpatrzenia.

Data publikacji: 2023-03-03, 11:22


Załączniki:

1. klauzula informacyjna Zwrot VAt za gaz.docx
2. Wniosek_o_wyplate_refundacji_podatku_VAT[1].docx