Rozpoczął się nabór wniosków w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej " Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub

2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

- orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

- orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)

- poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Osoby z Gminy Piaski zainteresowane skorzystaniem z tej formy pomocy prosimy o wypełnienie załączonej ankiety i dostarczenie jej do Ośrodka Pomocy Społecznej w Piaskach do dnia 13 listopada 2023 roku.

Data publikacji: 2023-11-03, 0:00


Załączniki:

1. ANKIETA opieka wytchnieniowa2024.docx