Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2024 zadania publicznych Gminy Piaski w obszarze kultury, sztuki, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2024 roku 


Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571) oraz do podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, prowadzących nieodpłatną i/lub odpłatną działalność pożytku publicznego w obszarze kultury, sztuki, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (zwani dalej oferentami).


Pełna treść ogłoszenia na stronie BIP

Data publikacji: 2024-01-12, 10:21