Burmistrz Piask, na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 17 ust. 2 ppkt 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji

(tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 28, 1688)  powiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Piaski  na lata 2021-2030

 Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2021-2030.

 Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag do wyżej wymienionego projektu


Ankieta konsultacyjna dotycząca projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Piaski na lata 2021-2030

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG

Zarządzenie Burmistrza Piask w sprawie konsultacji społecznych projektu Gminnego Rewitalizacji Gminy Piaski na lata 2021 - 2030

Obwieszczenie Burmistrza Piask o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Piaski na lata 2021-2030

Data publikacji: 2024-02-20, 13:36


Załączniki:

1. Zał. 1. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Piaski na lata 2021-2030.docx
2. Zał. 2. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Piaski na lata 2021-2030.pdf
3. Zał. 3. Załącznik nr 1. Podstawowe kierunki zmian funkcjonalno przestrzennych obszaru rewitalizacji.pdf
4. Zał. 4. Załącznik nr 2 Karta Projektu Rewitalizacynego.pdf
5. Zał. 5. Formularz zgłaszania uwag.docx
6. Zał. 6. Ankieta.docx