OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 z późn. zm.) zwołuję sesję Rady Miejskiej na dzień 28 czerwca 2024 r. o godzinie 14:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Piaskach.

Porządek obrad III Sesji Rady Miejskiej w Piaskach 28 czerwca 2024 roku

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Miejskiej w Piaskach.

4. Raport o stanie gminy za rok 2023:

1) Dyskusja;

2) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Piask (Projekt Nr 1).

5. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Piaski za rok 2023:

1) Opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu oraz wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Piask;

2) Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu;

3) Opinia RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej;

4) Dyskusja;

5) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Piask z wykonania budżetu Gminy Piaski za 2023 rok (Projekt Nr 2);

6) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Piask z tytułu wykonania budżetu Gminy Piaski za 2023 rok. (Projekt Nr 3).

6. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Piaski na lata 2021-2030 (Projekt Nr 4);

2) w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Piaski (Projekt Nr 5);

3) w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piaski (Projekt Nr 6);

4) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach

komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej (Projekt Nr 7).

7. Sprawozdanie Burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami.

8. Wolne wnioski i dyskusja.

9. Zamknięcie obrad.

                                                 Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                          /-/ Paweł Podgórski

Data publikacji: 2024-06-24, 17:50