Zapytanie Ofertowe: Modernizacja i rozbudowa systemów informatycznych samorządów województwa lubelskiego w celu podniesienia jakości usług publicznych

Fundacja Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego zaprasza do składania ofert na usługę polegająca na pełnieniu funkcji koordynatora projektu oraz usługę polegająca na pełnieniu funkcji specjalisty ds. monitoringu, sprawozdawczości i promocji projektu w ramach projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa systemów informatycznych samorządów województwa lubelskiego w celu podniesienia jakości usług publicznych” współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 2 Cyfrowe Lubelskie, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie.

 

Oferty należy składać osobiście lub korespondencyjnie na adres biura projektu tj.: Fundacja Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego, ul. Lubelska 80, 21-050 Piaski do dnia 13.02.2018 r. Treść zapytań ofertowych w załączeniu.

 

Załączniki

Zapytanie ofertowe – koordynator

Formularz ofertowy – koordynator

 

Zapytanie ofertowe – specj. ds. monitoringu, sprawozdawczości i promocji

Formularz ofertowy - specj. ds. monitoringu, sprawozdawczości i promocji