Informacja

INFORMACJA

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W PIASKACH SP. Z O.O. INFORMUJE, ŻE ZE WZGLĘDU NA ZWIĘKSZONY POBÓR WODY W OKRESIE LETNIM (PODLEWANIE, NAPEŁNIANIE BASENÓW) MOGĄ NASTĄPIĆ PRZERWY W DOSTAWIE WODY. NADMIENIAMY, ŻE W RAZIE PRZERWY W DOSTAWIE WODY DO 12 GODZIN ZAKŁAD NIE MA OBOWIĄZKU UDOSTĘPNIANIA ZASTĘPCZEGO PUNKTU POBORU WODY. ZAZNACZAMY, ŻE ZGODNIE  Z ZAPISEM § 9  REGULAMINU DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW "W RAZIE PRZERWY W DOSTAWIE WODY PRZEKRACZAJĄCEJ 12 GODZIN ZAKŁAD POWINIEN ZAPEWNIĆ ZASTĘPCZY PUNKT POBORU WODY I POINFORMOWAĆ ODBIORCĘ O JEGO LOKALIZACJI".

WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW PROSIMY O WYROZUMIAŁOŚĆ I CIERPLIWOŚĆ.

 

                                                                                                            Prezes ZUK w Piaskach Sp. z o.o.

                                                                                                                                           Zbigniew Jączyk                                                                                                                   

Festiwal Flaków 2019

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

 Zakład Usług Komunalnych  w Piaskach Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 2, informuje, że zgodnie z art. 28 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu    w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152)

zabrania się pobierania wody z urządzeń wodociągowych bez uprzedniego zawarcia umowy.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 i 2 pkt. 1,2, wyżej wymienionej Ustawy:

Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych podlega karze grzywny do 5 000,00 zł. Karze tej podlega także ten, kto:

1) uszkadza wodomierz główny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na wodomierzach, urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym a także wpływa na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości lub funkcji metrologicznych wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego,

2) nie dopuszcza przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego do wykonywania czynności tj.:

 

 1) zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego;

2) przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego, lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań    i pomiarów;

3) przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez to przedsiębiorstwo;

4) sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci;

5) odcięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego lub założenia plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu;

6) usunięcia awarii przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego.

                    

                                                                                                                        Prezes ZUK w Piaskach Sp. z o.o.   

                                                                                                                                               Zbigniew Jączyk  

Straty w uprawach rolnych spowodowane suszą

Na stronie internetowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie zostały umieszczone aktualne wzory oświadczeń (https://luwwlublinie.bip.gov.pl/rolnictwo/110986_procedura-szacowania-strat.html) o stratach w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej (oświadczenia dotyczą strat w sadach, budynkach, uprawach i zwierzętach), w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę.

Przerwa w dostawie wody

OGŁOSZENIE

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W PIASKACH SP. Z O.O. INFORMUJE, ŻE W DNIU 17 CZERWCA 2019 r.  

W GODZINACH 14.00 - 20.00  NASTĄPI PRZERWA W DOSTAWIE WODY DLA MIESZKAŃCÓW  W MIEJSCOWOŚCI

PIASKI PRZY UL. ARMII KRAJOWEJ OD ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W PIASKACH SP. Z O.O.

DO POSESJI NR 29. PRZERWA SPOWODOWANA JEST AWARIĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ.

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

Wybory do Izb Rolniczych

Rekrutacja do Żłobka w Piaskach

OGŁOSZENIE REKRUTACYJNE


Dyrektor Miejskiego Żłobka „Piaskolandia” w Piaskach informuje , że zapisy dzieci na rok żłobkowy 2019/2020 odbywać się będą:
od 14 czerwca 2019 – 28 czerwca 2019 (włącznie)
Rekrutacja dotyczy :
- dzieci od 20 tygodnia życia zamieszkałe na obszarze gminy Piaski na 10 godzin,
- dzieci przyjmowane są na rok od 01.08.2019 do 31.08.2020 roku,
- opieka może być sprawowana do ukończenia roku szkolnego , w którym dziecko ukończy 3 rok życia.

Wnioski rekrutacyjne są dostępne w Urzędzie Miejskim w Piaskach w sekretariacie
Wypełnione wnioski będą przyjmowane w Urzędzie Miejskim w Piaskach , ul. Lubelska 77 . 21-050 Piaski w godzinach pracy Urzędu

WNIOSEK REKRUTACYJNY

Zasady zachowania się podczas burz i nawałnic

Zasady zachowania się podczas burz i nawałnic

 • Ø Słuchaj prognoz pogody i komunikatów lokalnych mediów
 • Ø jeśli jedziesz samochodem postaraj się zatrzymać i przeczekać, omijając miejsca pod drzewami lub konstrukcjami, które mogą zostać przewrócone lub uszkodzone, zachowaj szczególną ostrożność przy wyjeżdżaniu na otwartą przestrzeń z drogi osłoniętej ekranami, budynkami lub drzewami
 • Ø nie parkuj pojazdów w pobliżu drzew, rusztowań, stalowych konstrukcji, tablic reklamowych, trakcji elektrycznych itp.
 • Ø unikaj przebywania na otwartej przestrzeni, szukaj schronienia
  w budynku a jeśli to niemożliwe: postaraj się przyjąć bezpieczną pozycję (kucnij, zbliżając stopy maksymalnie do siebie)
 • Ø jeśli jesteś w grupie osób: rozdzielcie się, żeby nie tworzyć skupiska
 • Ø nie rozmawiaj przez telefon komórkowy (najlepiej go wyłącz)
 • Ø zejdź z roweru, żeby nie dotykać jego metalowych części
 • Ø nie stawaj pod pojedynczym wysokim drzewem ani w pobliżu wysokich konstrukcji, linii wysokiego napięcia, przewodów lub trakcji, unikaj kontaktu z metalowymi przedmiotami
 • Ø zejdź ze szczytów wzniesień w obniżenie terenu
 • Ø na otwartych zbiornikach wodnych: natychmiast wyjdź na brzeg
  z wody, łódki lub kajaka
 • Ø w mieszkaniu i domu zamknij wszystkie okna i sprawdź ich zamknięcia (w razie konieczności odpowiednio je zabezpiecz)
 • Ø wyłącz z kontaktów urządzenia elektryczne, nie rozmawiaj przez telefon stacjonarny
 • Ø z balkonu, tarasu, podwórka i obejścia usuń lub zabezpiecz przedmioty, które mogłyby zostać porwane przez wiatr (donice, suszarki do prania, karmniki, meble itp.)
 • Ø zapewnij bezpieczeństwo zwierzętom, które trzymasz na dworze, zamknij je w odpowiednio przygotowanych pomieszczeniach
 • Ø po burzy mogą być przerwy w dostawie prądu - miej w domu, latarkę na dynamo lub na baterie, świece z zapałkami, radio na baterie, zapasowe baterie, zapasowe źródło zasilania (powerbank) do naładowania telefonu komórkowego

Telefony alarmowe w razie niebezpieczeństwa:

 • 112 – numer alarmowy
 • 999 – Pogotowie Ratunkowe
 • 998 – Straż Pożarna
 • 997 – Policja

Zakład Usług Komunalnych w Piaskach Sp. z o.o

OGŁOSZENIE

Zakład Usług Komunalnych  w Piaskach Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 2, informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków   (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152) zabrania się wprowadzania wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej. Zgodnie z art. 28 ust. 4, 4a wyżej wymienionej Ustawy: Kto wprowadza ścieki opadowe i roztopowe oraz wody drenażowe do kanalizacji sanitarnej, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny w wysokości do  10 000,00 zł.

Zakład będzie prowadził kontrole w celu ustalenia posesji, z których dokonuje się nielegalnego zrzutu ścieków opadowych do kanalizacji sanitarnej.

Brak Wody

OGŁOSZENIE

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W PIASKACH SP. Z O.O. INFORMUJE, ŻE W DNIU 13 CZERWCA 2019 r. (CZWARTEK) OD  GODZINY 21.00 DO DNIA 14 CZERWCA 2019 r. (PIĄTEK) DO GODZINY 7.00 Z POWODU MODERNIZACJI HYDROFORNI BYSTRZEJOWICE NASTĄPI PRZERWA W DOSTAWIE WODY DLA ODBIORCÓW W MIEJSCOWOŚCI  BYSTRZEJOWICE PIERWSZE OD NR 103 DO NR 113A, BYSTRZEJOWICE DRUGIE OD NR 41 DO NR 86, BYSTRZEJOWICE TRZECIE, MARYSIN, JADWISIN, MAJDAN KAWĘCZYŃSKI, WIERZCHOWISKA DRUGIE OD NR 68A DO NR 74, OD NR 108 DO NR 123, OD NR 124 DO NR 133. ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W PIASKACH SP. Z O.O. USTALA  ZASTĘPCZE MIEJSCE POBORU WODY: 

BYSTRZEJOWICE PIERWSZE - PIERWSZY HYDRANT NR. 15 - W STRONĘ HYDROFORNI

  ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY