image
Urząd Miejski

w Piaskach

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek 9:00 - 17:00

wtorek - piątek 7:15 - 15:15

Sekretariat: Tel.: 81 58 21 020

Nabór wniosków na zwrot podatku akcyzowego

Urząd Miejski w Piaskach przypomina, że:
Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien:
- w terminie od 1 lutego 2016 r. do 29 lutego 2016 r. złożyć odpowiedni wniosek do burmistrza wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2016 r.
Limit zwrotu podatku w 2016 r. wynosi:
86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

Ogłoszenie wyników konkursu na realizację w roku 2016 zadań publicznych Gminy Piaski

Zadanie 1 - Prowadzenie zajęć sportowo-szkoleniowych w zakresie piłki nożnej, tenisa stołowego i siatkówki na terenie  miasta Piaski

  • do realizacji zadania wybrano Ludowy Klub Sportowy „PIASKOVIA”, ul. Łahody 9,
    21-050 Piaski;
  • kwota przyznanej dotacji – 88 000,00 złotych;
  • zadanie będzie realizowane od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2016 r., szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone umową.

 

 

Zadanie 2 - Prowadzenie zajęć sportowo-szkoleniowych w zakresie piłki nożnej na terenie miejscowości Wierzchowiska Pierwsze.

  • do realizacji zadania wybrano Ludowy Klub Sportowy „WIERZCHOWISKA, Wierzchowiska Pierwsze, 21-050 Piaski;
  • kwota przyznanej dotacji – 47 000,00 złotych;
  • zadanie będzie realizowane od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2016 r., szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone umową.

Informacja o ogłoszeniu przetargu

IR.6840.19.2010.2016

Piaski, dnia 19.01.2016 r.

 

Informacja o ogłoszeniu przetargu.

 

Burmistrz Piask działając na podstawie  art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 siepnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jedolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 /  informuje, że w dniu w dniu 19 stycznia 2016r.został ogłoszony II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 o pow. 21,44 m2, na parterze budynku w Piaskach, przy ul. Zamojskiej 11. Do lokalu przynależna jest piwnica o pow. 15,96 m2. Sprzedaż lokalu następuje wraz ze sprzedażą udziału 3740/11939 części w częściach wspólnych budynku oraz w gruncie. Nieruchomość oznaczona ewidencyjnie jako działka nr 1845/1 o pow. 0,0101 ha / obęb geodezyjny: 1 – Piaski Miasto /, KW nr LU1I/ 00155907/7 – lokal, KW nr LU1I/00155906/0 - grunt.

Przetarg odbędzie się w siedzibie urzędu w dniu 25 lutego 2016 r. o godz. 1100.

Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu oraz znajduje się na stronie internetowej:  umpiaski.bip.lubelskie.pl.

Bliższych informacji udziela się w Urzędzie Miejskim w Piaskach, pok. nr 5, tel. 81 58-21-806.

Mapa potencjałów i zasobów

Burmistrz Piask zaprasza na konsultacje – warsztaty „Mapa potencjałów i zasobów” dotyczących obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji Piask. Warsztaty odbędą się o godzinie  10:30 w Miejskim Centrum Kultury 19 stycznia 2016 roku. 

Program warsztatów:

10.30 Prezentacja projektu/fiszki Modelowa rewitalizacja oraz stanu zaawansowania przygotowania projektu (przedstawiciel miasta oraz przedstawiciel Instytutu Rozwoju Miast).

10.40 Prezentacja „Rola i znaczenie diagnozy w rewitalizacji“ (Rafał Krenz – Instytut Rozwoju Miast).

10.50 Prezentacja wyników diagnozy z uwzględnieniem wskaźników delimitacji.

11.15   Prezentacja przykładów/projektów zaangażowania instytucjonalnego oraz diagnoza interesariuszy.

12.30 Wyzwania na obszarze rewitalizowanym (dyskusja grupowa).

13.00 Mapa zasobów i potencjałów obszaru rewitalizowanego (warsztat).

Informacja o ogłoszeniu przetargów

IR.6840.12.01.2013.2016

Piaski, dnia 12.01.2016 r.

 

Informacja o ogłoszeniu przetargu.

Burmistrz Piask działając na podstawie  art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jedolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 /  informuje, że w dniu w dniu 12 stycznia 2016r. został ogłoszony III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości o pow. 677 m2, zabudowanej budynkiem b. remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedliszczkach, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 552/2 w Siedliszczkach / obręb geodezyjny: 32 – Siedliszczki /.

Przetarg odbędzie się w siedzibie urzędu w dniu 18 lutego 2016 r. o godz. 1200.

Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu oraz znajduje się na stronie internetowej:  umpiaski.bip.lubelskie.pl.

Bliższych informacji udziela się w Urzędzie Miejskim w Piaskach, pok. nr 5, tel. / 081 / 58-21-806.


IR.6840.12.02.2013.2016

Piaski, dnia 12.01.2016 r.

 

Informacja o ogłoszeniu przetargu.

Burmistrz Piask działając na podstawie  art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 siepnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jedolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 /  informuje, że w dniu w dniu 12 stycznia 2016 r. został ogłoszony II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości o pow. 0,38 ha, niezabudowanej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 517/1
w Siedliszczkach / obręb geodezyjny: 32 – Siedliszczki /.

Przetarg odbędzie się w siedzibie urzędu w dniu 18 lutego 2016 r. o godz. 1230.

Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu oraz znajduje się na stronie internetowej:  umpiaski.bip.lubelskie.pl.

Bliższych informacji udziela się w Urzędzie Miejskim w Piaskach, pok. nr 5, tel. / 081 / 58-21-806.

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W GMINIE PIASKI

               W związku ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255), która weszła w życie dnia 1 stycznia 2016 r. i wynikającym z niej obowiązkiem realizacji przez powiaty zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej informujemy, że od dnia 4 stycznia 2016 r. w Piaskach, w budynku przy ul. Lubelskiej 80 (budynek po byłej GS) działa punkt, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają radcowie prawni i adwokaci.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej czynny jest w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach
od godz. 8.30 – do godz. 12.30. Pierwsze piętro, pokój nr 9.

Czytaj więcej: PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W GMINIE PIASKI

1000 zł dla rodziców od stycznia 2016 r. Czyli jak otrzymać "kosiniakowe"?

Uchwalona przez Sejm w dniu 24 lipca 2015 r. ustawa o zmianie ustawy 

o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw wprowadza od 1 stycznia 2016 r. nowe świadczenie rodzinne – świadczenie rodzicielskie (tzw. kosiniakowe) .

Ustawa ta została podpisana przez Prezydenta RP w dniu 5 sierpnia 2015 r. i po publikacji
w Dzienniku Ustaw weszła w życie 1 stycznia 2016 r.

O świadczenie rodzicielskie mogą ubiegać się osoby, którym urodziło się dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego.

Czytaj więcej: 1000 zł dla rodziców od stycznia 2016 r. Czyli jak otrzymać "kosiniakowe"?

Samorządowy Lider Zarządzania 2015 - Razem dla Rozwoju

 

Z przyjemnością informujmy, że w dniu 16 grudnia 2015 roku w Warszawie z rąk Pana Przemysława Derwicha - Dyrektora Departamentu Programów Pomocowych Ministerstwa Rozwoju oraz Pana Tomasza Potkańskiego - Zastępcy Dyrektora Związku Miast Polskich odebraliśmy wyróżnienie w konkursie "Samorządowy Lider Zarządzania 2015 - Razem dla Rozwoju".

Jest to nagroda dla wszystkich partnerów projektu za wkład w prowadzenie działań partycypacyjnych w projekcie "Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim". Wyróżnienie w imieniu Gminy Piaski - lidera partnerstwa odebrały Pani Alicja Jaworowska - Skarbnik Gminy oraz Edyta Dobek - Koordynator projektu.

Nagroda jest dla nas tym cenniejsza, iż znaleźliśmy sie w gronie wyróżnionych obszarów spośród 27 zgłoszonych. Zdecydowana większość OF skupiona jest wokół dużych aglomeracji miejskich. Naszym atutem okazało się zbudowanie spójności z udziałem społeczmości lokalnej wokół trzech miasteczek: Piask, Krasnegostawu i Łęcznej.

Relacja z rozdania nagród:

http://www.zmp.poznan.pl/aktualnosc-1678-konkurs_samorzadowy_lider_zarzadzania.html

http://www.zgwrp.pl/aktualnosci/wydarzenia/805-laureaci-i-wyroznieni-w-konkursie-samorzadowy-lider-zarzadzania-2015-razem-dla-rozwoju

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Na realizację w roku 2016 zadań publicznych Gminy Piaski w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Konkurs  adresowany  jest  do  organizacji pozarządowych  w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia  24  kwietnia  2003 roku  o działalności  pożytku publicznego  i  o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zmianami) oraz do podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, prowadzących nieodpłatną i/lub odpłatną działalność pożytku publicznego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (zwani dalej oferentami).

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie jego wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadania.

Treść ogłoszenia

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Piaski

Informujemy że, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, z dniem 1 stycznia 2016 r. Wykonawcą usługi dostępu do Internetu oraz uruchomienia łącz u beneficjentów ostatecznych projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Piaski”, będzie Firma Handlowo-Usługowa „DarKom”, Dariusz Mironiuk, ul. Radości 17, 21-040 Świdnik.


Wykaz telefonów zimowego utrzymania dróg gminnych, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Piaski.

Wykaz telefonów zimowego utrzymania dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych.


 Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa lubelskiego.


 

 


 Ośrodek Pomocy Społecznej w Piaskach


organizuje zbiórkę: plastikowych nakrętek i butelek oraz makulatury dla niepełnosprawnego Karola

tel kontaktowy do OPS 81 58 21 362,  tel do mamy Karola 513 962 486


Harmonogram wywozu odpadów komunalnych od stycznia 2016 r.


Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych i innych – Grudzień 2015 r.


Serwis instalacji solarnych firmy Sanito Sp. z o.o. w Gminie Piaski

W sprawie zgłoszeń serwisowych, użytkownicy instalacji solarnych proszeni są o bezpośredni kontakt z Działem Serwisu firmy Sanito Sp. z o.o.

1. Infolinia serwisowa: (22) 247-20-37
2. Biuro: (22) 371-14-75, wewnętrzny 10.
3. e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W przypadku wystąpienia awarii lub usterki należy wypełnić Formularz zlecenia wykonania usługi usunięcia awarii/usterki i przesyłać drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Piaskach, ul. Lubelska 77.

Formularz zlecenia usunięcia usterki

Instrukcja obsługi instalacji kolektorów słonecznych


 

Numery kontaktowe w sprawie zaprojektowania i wykonania montażu instalacji solarnych

Wykonawca
533 300 703 – koordynator robót
533 334 595 – kierownik budowy

Inspektor nadzoru
511 466 204

Urząd Miejski w Piaskach
502 339 658 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 

MapaGminy 01 n

 Dla organizacji pozarządowych