STRATY SUSZOWE 2019

Informacja na temat możliwości składania wniosków o oszacowanie strat w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych suszą:

 

Susza na terenie gminy Piaski występuje na glebach:

 

 

Kategoria I - Bardzo podatna na suszę gatunek gleby:

piasek luźny - pl
piasek luźny pylasty - plp
piasek słabo gliniasty - ps
piasek słabo gliniasty pylasty – psp

 

i dotyczy wyłącznie zbóż jarych i rzepaku. W/g informacji IUNG Puławy na dzień dzisiejszy susza nie obejmuje innych kategorii glebowych oraz innych upraw.

.

 

Urząd Miejski w Piaskach uprzejmie informuje producentów rolnych, że mogą składać wnioski o oszacowanie strat w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych suszą dla upraw na glebach I kategorii glebowej.

Wzory wniosków można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Piaskach lub na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

 

www.minrol.gov.pl/Informacje-branzowe/niekorzystne-zjawiska-atmosferyczne

 

Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Piaskach p. nr 2 

 

Do wniosku należy dołączyć:

  1. Oświadczenie o plonach, cenach i produkcji towarowej oraz kosztach nie poniesionych i poniesionych,
  2. Oświadczenie o ilości zwierząt, produktach i ich cenach,
  3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkować będzie nie przekazaniem wniosku do komisji Wojewody, do oszacowania strat.

 

Wniosek należy wypełnić zgodnie z wnioskiem o płatności obszarowe, złożonym w ARIMR.

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

 ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W PIASKACH SP. Z O.O. INFORMUJE, ŻE W DNIU 12 LIPCA 2019r.

Z POWODU AWARII WODOCIĄGU NASTĄPI PRZERWA W DOSTAWIE WODY W GODZINACH 13.30-17.00 DLA ODBIORCÓW 

W MIEJSCOWOŚCI  BYSTRZEJOWICE PIERWSZE. 

  ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

                                                                      ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

                                                                           W PIASKACH SP. Z O.O.

Wyniki rekrutacji

Ogłoszenie ZUK

 OGŁOSZENIE

Zakład Usług Komunalnych  w Piaskach Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 2, informuje,  że zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu  w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152) 1. "Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych będących skutkiem opadów atmosferycznych, a także wprowadzania tych wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej."

2. "Zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych:

1) odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym;

2) odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych;

3) substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85°C, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoulenu;

4) substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru  i cyjanowodoru;

5) odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek;

6) ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje pochodzące z:

a) obiektów, w których są leczeni chorzy na choroby zakaźne,

b) stacji krwiodawstwa,

c) zakładów leczniczych dla zwierząt, w których zwierzęta są leczone stacjonarnie  na choroby zakaźne,

d) laboratoriów prowadzących badania z materiałem zakaźnym pochodzącym od zwierząt."

Zgodnie z art. 28 ust. 4, 4a wyżej wymienionej Ustawy:

4. "Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł."

4a. "Karze określonej w ust. 4 podlega także ten, kto nie stosuje się do zakazów,  o których mowa w art. 9  ust. 1 i 2."

Zakład będzie prowadził kontrole w celu ustalenia posesji, z których dokonuje się nielegalnego zrzutu ścieków opadowych do kanalizacji sanitarnej.

 

 

                                                                                                                    Prezes ZUK w Piaskach Sp. z o.o.   

                                                                                                                      Zbigniew Jączyk    

 

 

 

Informacja

INFORMACJA

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W PIASKACH SP. Z O.O. INFORMUJE, ŻE ZE WZGLĘDU NA ZWIĘKSZONY POBÓR WODY W OKRESIE LETNIM (PODLEWANIE, NAPEŁNIANIE BASENÓW) MOGĄ NASTĄPIĆ PRZERWY W DOSTAWIE WODY. NADMIENIAMY, ŻE W RAZIE PRZERWY W DOSTAWIE WODY DO 12 GODZIN ZAKŁAD NIE MA OBOWIĄZKU UDOSTĘPNIANIA ZASTĘPCZEGO PUNKTU POBORU WODY. ZAZNACZAMY, ŻE ZGODNIE  Z ZAPISEM § 9  REGULAMINU DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW "W RAZIE PRZERWY W DOSTAWIE WODY PRZEKRACZAJĄCEJ 12 GODZIN ZAKŁAD POWINIEN ZAPEWNIĆ ZASTĘPCZY PUNKT POBORU WODY I POINFORMOWAĆ ODBIORCĘ O JEGO LOKALIZACJI".

WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW PROSIMY O WYROZUMIAŁOŚĆ I CIERPLIWOŚĆ.

 

                                                                                                            Prezes ZUK w Piaskach Sp. z o.o.

                                                                                                                                           Zbigniew Jączyk                                                                                                                   

Festiwal Flaków 2019

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

 Zakład Usług Komunalnych  w Piaskach Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 2, informuje, że zgodnie z art. 28 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu    w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152)

zabrania się pobierania wody z urządzeń wodociągowych bez uprzedniego zawarcia umowy.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 i 2 pkt. 1,2, wyżej wymienionej Ustawy:

Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych podlega karze grzywny do 5 000,00 zł. Karze tej podlega także ten, kto:

1) uszkadza wodomierz główny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na wodomierzach, urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym a także wpływa na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości lub funkcji metrologicznych wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego,

2) nie dopuszcza przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego do wykonywania czynności tj.:

 

 1) zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego;

2) przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego, lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań    i pomiarów;

3) przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez to przedsiębiorstwo;

4) sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci;

5) odcięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego lub założenia plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu;

6) usunięcia awarii przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego.

                    

                                                                                                                        Prezes ZUK w Piaskach Sp. z o.o.   

                                                                                                                                               Zbigniew Jączyk  

Straty w uprawach rolnych spowodowane suszą

Na stronie internetowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie zostały umieszczone aktualne wzory oświadczeń (https://luwwlublinie.bip.gov.pl/rolnictwo/110986_procedura-szacowania-strat.html) o stratach w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej (oświadczenia dotyczą strat w sadach, budynkach, uprawach i zwierzętach), w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę.

Przerwa w dostawie wody

OGŁOSZENIE

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W PIASKACH SP. Z O.O. INFORMUJE, ŻE W DNIU 17 CZERWCA 2019 r.  

W GODZINACH 14.00 - 20.00  NASTĄPI PRZERWA W DOSTAWIE WODY DLA MIESZKAŃCÓW  W MIEJSCOWOŚCI

PIASKI PRZY UL. ARMII KRAJOWEJ OD ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W PIASKACH SP. Z O.O.

DO POSESJI NR 29. PRZERWA SPOWODOWANA JEST AWARIĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ.

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

Wybory do Izb Rolniczych