Relacja z konsultacji

Relacja z konsultacji, które odbyły się 17 listopada 2016 r. w Piaskach.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele sołtysów, Ośrodka Pomocy Społecznej, lokalnego samorządu, mieszkańców. Uczestnikom zostało przybliżone zagadnienie „rewitalizacji”, zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. Koordynator prac omówiła projekt „Zwiększenie potencjału planistycznego gminy Piaski w zakresie działań rewitalizacyjnych do roku 2020”, współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Istotnym punktem konsultacji było omówienie uwarunkowań przestrzennych w sferach: środowiskowej, zagospodarowania przestrzennego, społecznej, infrastrukturalnej i gospodarczej jak również przestawienie wyników prac metodologicznych. Ciekawym punktem partycypacji były warsztaty służące identyfikacji problemów, potrzeb oraz wizji rozwoju obszarów rewitalizacji.