Relacja z konsultacji

Relacja z konsultacji, które odbyły się 17 listopada 2016 r. w Piaskach.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele sołtysów, Ośrodka Pomocy Społecznej, lokalnego samorządu, mieszkańców. Uczestnikom zostało przybliżone zagadnienie „rewitalizacji”, zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. Koordynator prac omówiła projekt „Zwiększenie potencjału planistycznego gminy Piaski w zakresie działań rewitalizacyjnych do roku 2020”, współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Istotnym punktem konsultacji było omówienie uwarunkowań przestrzennych w sferach: środowiskowej, zagospodarowania przestrzennego, społecznej, infrastrukturalnej i gospodarczej jak również przestawienie wyników prac metodologicznych. Ciekawym punktem partycypacji były warsztaty służące identyfikacji problemów, potrzeb oraz wizji rozwoju obszarów rewitalizacji.

Projekty

Projekty

 

Obszary rewitalizacji

Obszary rewitalizacji

 

Informacje o projekcie

Projekt „Zwiększenie potencjału planistycznego gminy Piaski w zakresie działań rewitalizacyjnych do roku 2020” ma celu realizację przedsięwzięć  w kierunku przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Michał Cholewa – Burmistrz Piask w dniu 19 lipca 2016 r. podpisał, w imieniu Gminy Piaski, umowę na realizację projektu z Województwem Lubelskim reprezentowanym przez Marszałka Sławomira Sosnowskiego i Wicemarszałka Krzysztofa Grabczuka. Dofinansowanie na realizację projektu pochodzi w 85% ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% ze środków budżetu Państwa.

Projekt zakłada wykorzystanie wypracowanych przez Gminę Piaski dobrych praktyk w zakresie partycypacji społecznej. Przewidziano min. 3 spotkania konsultacyjne z mieszkańcami 

i przedstawicielami środowisk lokalnych, w tym przedsiębiorców i sektor NGO, lokalnych władz. Aktywny udział w procesie diagnostyczno-analitycznym zapowiedzieli przedstawicieli Policji, Ośrodka Pomocy Społecznej, sołtysi i Radny Gminy Piaski.  Wykorzystane będą również dane będące w posiadaniu pracowników Urzędu jak również dane GUS.

Przewiduje się, że Lokalny Program Rewitalizacji będzie gotowy w maju 2017 roku.

 

Podkategorie

Strona 2 z 2