Aktywny Senior w Gminie Piaski

Projekt „Aktywny Senior w Gminie Piaski” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego  na lata 2014-2020 Oś priorytetowa  11. Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne

 

 GMINA PIASKI

zaprasza do udziału w projekcie

„Aktywny Senior w Gminie Piaski”

 Celem projektu jest poprawiona dostępność i jakość usług społecznych dla 60 osób (45K, 15M) wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z Gminy Piaski poprzez wsparcie dla tworzenia/ funkcjonowania placówek świadczących usługi społeczne w społeczności lokalnej w formie Klubu Seniora do 31.08.2020 r. poprzez utworzenie Klubów Seniora w Piaskach i Gardzienicach i realizowanie w nich oferty zajęć adekwatnych do potrzeb i oczekiwań osób starszych, co zachęci OS do udziału w życiu społecznym, a cykliczność i różnorodność zajęć dodatkowo wzmocni nowe nawyki i przyzwyczajenia przyczyniając się do zwiększenia aktywności seniorów oraz poprawy ich jakości życia.

 

W ramach wsparcia unijnego Kluby Seniora będą miejscem spotkań seniorów, w nieformalnej atmosferze. Działania klubu będą integrować seniorów i wspierać ich aktywność, ale przede wszystkim zapewniać im dobre towarzystwo, w pobliżu miejsca zamieszkania.

Wsparcie obejmuje:

Funkcjonowanie Klubu Seniora w Piaskach i Klubu Seniora w Gardzienicach

Czas wolny obejmujący:

ćwiczenia taneczne i ruchowe (pilates, gimnastyka, fitness, nordic walking)

warsztaty kulinarne

rękodzieło (wizaż, tkactwo, biżuteria, decoupage, garncarstwo, stolarstwo, rękodzieło okolicznościowe)

sztuka (zajęcia artystyczno – malarskie)

muzyka

 

Poradnictwo psychologiczne

Edukacja zdrowotna oraz zajęcia terapeutyczne (biblioterapia, filmoterapia, muzykoterapia) oraz edukacja

Zajęcia edukacyjno – historyczne i informatyczne

 

W ramach klubów seniora przewidziano także organizacje imprez okolicznościowych, a także wyjazdów integracyjnych – do muzeum lub teatru, groty solnej, kina oraz wycieczek krajoznawczych.

 

Uczestnikami projektu (grupą docelową) będzie 60 osób w tym 45 kobiet i 15 mężczyzn: osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym m.in. osoby starsze

a)   osoby z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi)

b)   osoby niesamodzielne

Ponadto uczestnicy projektu muszą spełniać następujące dodatkowe warunki niewymienione w punkcie 1, takie jak:

a)    są mieszkańcami Gminy Piaski,

b)   mają ukończone 60 lat.

Priorytetowo będą traktowane:

a)      osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa
w rozdziale 3 pkt 15 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć
w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 – 2020,

i/lub

b)      osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

i/lub

c)       osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi,
w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,

i/lub

d) osoby z niepełnosprawnościami i osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie),

i/lub

d)      osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020- zakres wsparcia tych osób w ramach projektu jest komplementarny i uzupełnia działania współfinansowane z PO PŻ w ramach działań towarzyszących.

Wartość projektu: 989 328,00 zł, w tym dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 893 328,00 zł

 

 

REKRUTACJA ODBYWA SIĘ DO 04.12.2018 r.

 

DOKUMENTY PROJEKTU:

 

Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie

Zał. 1 Oświadczenie uczestnika projektu

Zał. 2 Deklaracja uczestnictwa w projekcie – przystąpienie

(a)   Formularz rekrutacyjny – zgłoszenie

(b)   Deklaracja uczestnictwa w projekcie

(c)    Oświadczenie o statusie osoby wykluczonej społecznie

(d)   Oświadczenie Uczestnika Projektu - udostępnianie wizerunku

Zał. 3a Kwestionariusz udogodnień form wsparcia – Piaski

Zał. 3b Kwestionariusz udogodnień form wsparcia – Gardzienice

Zał. 4 Oświadczenie uczestnika projektu - dane osobowe

Zał. 5 Deklaracja uczestnictwa w projekcie - zakończenie

  

ZAPYTANIA OFERTOWE

Opiekun – Animator dla uczestników projektu pn. „Aktywny Senior w Gminie Piaski”
Wsparcie Terapeutyczne dla uczestników projektu pn. „Aktywny Senior w Gminie Piaski”
Wsparcie Psychologiczne dla uczestników projektu pn. „Aktywny Senior w Gminie Piaski”
Zajęcia Komputerowe dla uczestników projektu pn. „Aktywny Senior w Gminie Piaski”
Zajęcia Historyczno – Edukacyjne dla uczestników projektu pn. „Aktywny Senior w Gminie Piaski”

Biuro projektu:

 

Urząd Miejski w Piaskach

ul. Lubelska 77, pok. 1

21-050 Piaski

Tel. (81) 56 57 141

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.