Poprawa spójności przestrzennej, społecznej i gospodarczej w ramach Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez rewitalizację

"Poprawa spójności przestrzennej, społecznej i gospodarczej w ramach Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez rewitalizację"

 Gmina Piaski w partnerstwie z 8 gminami województa lubelskiego realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego,  Działania 13.8 Rewitalizacja Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Liderem Projektu jest gmina Jastków.

 W ramach projektu gmina Piaski pozyskała środki finansowe w kwocie: 2 569 103, 73 zł, z przeznaczeniem na zagospodarowanie części terenu wokół ruin zboru kalwińskiego Kościelec w Piaskach (ściana oporowa, schody, elementy małej architektury) oraz budowę części Centrum Aktywności Lokalnej w m. Bystrzejowice Drugie (na miejscu dawnej remizy).

 "Budowa budynku użyteczności publicznej - przedszkole z odziałem Żlobka w Piaskach - w tym pomieszczenia przedszkola"  i Budowa budynku użyteczności publicznej w Piaskach - przedszkola z oddziałem żłobka, w tym pomieszczenia żłobka, pomieszczenia wspólne, wyposażenie"

 Projekty są realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Działania 13.5 Infrastruktura przedszkolna i 13.2 Infrastruktura usług społecznych. Dzięki projektowi - do 31.12.2018 r. w Piaskach zostanie wybudowany nowy budynek z przeznaczeniem na przedszkole i żłobek. Wsparciem w ramach projektu będzie objętych 155 dzieci. Finansowe zakończenie projektu: 31.01.2019 r.