OSP ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż samochodu STAR 244

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA OGŁASZA PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SPECJALNEGO STAR 244 

Nazwa sprzedającego

Ochotnicza Straż Pożarna w Bystrzejowicach Drugich, 
Bystrzejowice Drugie, 21-050 Piaski, NIP: 712 27 10 597.

Opis przedmiotu sprzedaży:

Przedmiotem sprzedaży jest samochód specjalny STAR 244 , rok produkcji 1987, numer rejestracyjny LSW P557, stanowiący mienie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrzejowicach Drugich.

Samochód można oglądać w godzinach 10.00 - 15.00 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu (tel. 601 318 582) w Bystrzejowicach Pierwszych.

 

 Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

Złożenie oferty, będącej załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia, w terminie do dnia
8 grudnia 2015 r. do godz. 12.00 w sekretariacie (pok. nr 12) Urzędu Miejskiego
w Piaskach.  Formularz ofertowy można pobrać w siedzibie w Urzędu Miejskiego
w Piaskach pok. nr 2, przy ulicy Lubelskiej 77 lub ze strony internetowej: www.piaski.pl/umpiaski.bip.lubelskie.pl

 

Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

Sprzedający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „Przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż samochodu specjalnego Star 244” Nie otwierać przed
dniem 8 grudnia 2015 r. godz. 12.10.

 

Pozostałe informacje:

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 grudnia 2015 roku o godz. 12.10,
w Sali konferencyjnej w podwórzu Urzędu Miejskiego w Piaskach ul. Lubelska 77.

2. Samochód zostanie sprzedany za najwyższą zaoferowaną cenę. Odbiór samochodu nastąpi po wpłacie oferowanej kwoty.

3. W przypadku zaoferowania takiej samej ceny przez więcej niż jednego oferenta zostanie dodatkowo przeprowadzona licytacja ustna.

4. Ochotnicza Straż Pożarna w Bystrzejowicach Drugich nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny sprzedawanego samochodu.

5. Wszelkie informacje na temat sprzedaży samochodu można uzyskać pod nr telefonu: 
601 318 582.       

  

Prezes OSP w Bystrzejowicach Drugich

Dariusz Bogusz

ZAŁĄCZNIK NR 1 OŚWIADCZENIE-OFERTA

ZAŁĄCZNIK NR 2 UMOWA