Porządek obrad VII Sesji Rady Miejskiej w Piaskach 10 marca 2015 roku

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał:

 

1) Uchwała w  sprawie określenia kryteriów naboru do Miejsko-Gminnego Przedszkola w Piaskach na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów
niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. (Projekt Nr 1)

2) Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Piaski do współpracy
w ramach Zintegrowanej Inwestycji Terytorialnej w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym i zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Piaski a pozostałym gminami Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. (Projekt Nr 2)

4.  Wolne wnioski.

5.  Zamknięcie obrad.

                                                                                                  Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                 /-/ Paweł Podgórski