Porządek obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej w Piaskach 13 września 2016 roku

Piaski, dnia 8 września 2016 r.

Or.0002.30.2016

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) zwołuję sesję Rady Miejskiej na dzień 13 września 2016 r. o godzinie 13:00, w sali konferencyjnej Miejskiego Centrum Kultury w Piaskach.

 

Porządek obrad

XXVII Sesji Rady Miejskiej w Piaskach

13 września 2016 r.

 

1.        Otwarcie obrad.

2.        Przyjęcie porządku obrad.

3.        Przyjęcie protokołu z XXV sesji i XXVI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Piaskach.

4.        Podjęcie uchwał:

 

1)        Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji programu polityki  zdrowotnej  na lata 2016 – 2020.
(Projekt Nr 1)

2)        Uchwała w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody 1 drzewa uznanego za pomnik przyrody.
(Projekt Nr 2)

3)     Uchwała o przystąpieniu do sporządzeniu Lokalnego Programu Rewitalizacji w ramach projektu Zwiększenie potencjału planistycznego gminy Piaski w zakresie działań rewitalizacyjnych do roku 2020.(Projekt Nr 3)

4)        Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Świdnickiego w roku 2016. (Projekt Nr 4)   

5)        Uchwała w sprawie  udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Rybczewice w roku 2016. (Projekt Nr 5)

6)        Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Piaski na rok 2016. (Projekt Nr 6)

7)        Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piaski. (Projekt Nr 7)

 

5.        Zapytania i interpelacje radnych.

6.        Sprawozdanie Burmistrza z podejmowanych działań w okresie między sesjami.

7.        Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.

8.        Wolne wnioski.

9.        Zamknięcie obrad.                                          

                                                                                                                     

                                                                                                               Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Paweł Podgórski