Porządek obrad XXXI Sesji Rady Miejskiej w Piaskach 30 grudnia 2016 r.


1.Otwarcie obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miejskiej w Piaskach.
4.Budżet Gminy Piaski na 2017 rok:
1)Przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Burmistrza Piask,
2)Odczytanie opinii o projekcie budżetu wydanej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Lublinie,
3)Odczytanie opinii komisji stałych rady miejskiej i wniosków radnych,
4)Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
5)Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017. (Projekt Nr 1)
6)Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piaski. (Projekt Nr 2)
5.Podjęcie uchwał:
1)Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej na 2017 r. (Projekt Nr 3)
2)Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Piaskach na 2017 r. (Projekt Nr 4)
3)Uchwała w sprawie: przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Piaski na lata 2017-2020. (Projekt Nr 5)
4)Uchwała w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Piaski
na lata 2017-2019. (Projekt Nr 6)
5)Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr X/64/2011 Rady Miejskiej w Piaskach z dnia 22 lipca 2011 r.
w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz w sprawie szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat. (Projekt Nr 7)
6)Uchwała w sprawie: uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Piaski na rok 2017.” (Projekt Nr 8)
7)Uchwała w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piaski. (Projekt Nr 9)
8)Uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Piaski. (Projekt Nr 10)
9)Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Piaski na rok 2016. (Projekt Nr 11)
10)Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piaski. (Projekt Nr 12)
6.Zapytania i interpelacje radnych.
7.Sprawozdanie Burmistrza z podejmowanych działań w okresie między sesjami.
8.Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.
                                                                                 Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                       /-/ Paweł Podgórski