Porządek obrad XXXV Sesji Rady Miejskiej w Piaskach 26 maja 2017 roku

Piaski, dnia 22 maja 2017 r.

Or.0002.12.2017

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) zwołuję sesję Rady Miejskiej na dzień 26 maja 2017 r. o godzinie 10:00, w sali konferencyjnej Miejskiego Centrum Kultury w Piaskach.

 

Porządek obrad

XXXV  Sesji Rady Miejskiej w Piaskach

26 maja 2017 r.

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Miejskiej w Piaskach.
 4. Podjęcie uchwał:
  1. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piaski. (Projekt Nr 1)
  2. Uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Piaski. (Projekt Nr 2)
  3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. (Projekt Nr 3)
  4. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Piaski”. (Projekt Nr 4)
  5. Zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Piaski”. (Projekt Nr 5)
  6. Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektu turystyczno-rekreacyjnego w miejscowości Gardzienice Drugie. (Projekt Nr 6)
  7. Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektu turystyczno-rekreacyjnego w miejscowości Wierzchowiska Pierwsze. (Projekt Nr 7)
  8. Uchwała w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Piaski na lata 2016 -2020, z perspektywą do roku 2023. (Projekt Nr 8)
  9. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczo – gaśniczych i szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną i Gminę. (Projekt Nr 9)
  10. Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy  Piaski na rok 2017. (Projekt Nr 10)
  11. Uchwała zmieniająca  uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piaski. (Projekt Nr 11)
 1.  Sprawozdanie Burmistrza z podejmowanych działań w okresie między sesjami.
 2.  Zapytania i interpelacje radnych.
 3.  Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
 4.  Informacje na temat:
  1. Sprawozdanie  z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Piaskach za 2016 rok.
  2. Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2016.
  3. Roczne sprawozdanie z realizacji zadań Gminy Piaski z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – za rok 2016 oraz potrzeby związane z realizacją zadań.
  4. Sprawozdanie z wykonania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Piaski - w roku 2016.
  5. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla gminy Piaski.
 5.  Wolne wnioski.
 6.  Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Paweł Podgórski