Porządek obrad XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Piaskach 29 września 2017 roku

Piaski, dnia 25 września 2017 r.

Or.0002.24.2017

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) zwołuję sesję Rady Miejskiej na dzień 29 września 2017 r. o godzinie 11:00, w sali konferencyjnej Miejskiego Centrum Kultury w Piaskach.

 

Porządek obrad

XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Piaskach

29 września 2017 r.

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji i XXXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Piaskach.
 4. Podjęcie uchwał:
  1. Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kozicach Dolnych Kolonii. (Projekt Nr 1)
  2. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych. (Projekt Nr 2)
  3. Uchwała w sprawie  nabycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Woli Piaseckiej do gminnego zasobu nieruchomości. (Projekt Nr 3)
  4. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu. (Projekt Nr 4)
  5. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Piask. (Projekt Nr 5)
  6. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Piask. (Projekt Nr 6)
  7. Uchwała w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Piaski w latach 2016-2023”. (Projekt Nr 7)
  8. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Piaski”. (Projekt Nr 8)
  9. Uchwała w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w 2017 r. na sfinansowanie zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Piaski wraz z budową oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Woli Piaseckiej”. (Projekt Nr 9)
  10. Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017. (Projekt Nr 10)
  11. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piaski. (Projekt Nr 11)
 1. Sprawozdanie Burmistrza z podejmowanych działań w okresie między sesjami.
 2. Zapytania i interpelacje radnych.
 3. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
 4. Wolne wnioski.
 5. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Paweł Podgórski