Porządek obrad XLIII Sesji Rady Miejskiej w Piaskach 28 grudnia 2017 r.

Piaski, dnia 20 grudnia 2017 r.

Or.0002.34.2017

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) zwołuję sesję Rady Miejskiej na dzień 28 grudnia 2017 r. o godzinie 14:00, w sali konferencyjnej Miejskiego Centrum Kultury w Piaskach.

 

Porządek obrad

XLIII Sesji Rady Miejskiej w Piaskach

28 grudnia 2017 r.

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Miejskiej w Piaskach oraz XLI i XLII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Piaskach.
 4. Budżet Gminy Piaski na 2018 rok:
  1. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz  z uzasadnieniem Burmistrza Piask,
  2. Odczytanie opinii o projekcie budżetu wydanej przez Regionalną  Izbę Obrachunkową w Lublinie,
  3. Odczytanie opinii komisji stałych rady miejskiej i wniosków  radnych,
  4. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
  5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018. (Projekt Nr 1)
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piaski. (Projekt Nr 2)
 5. Podjęcie uchwał:
  1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej na 2018 r. (Projekt Nr 3)
  2. Uchwała w sprawie: uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Piaski na rok 2018.” (Projekt Nr 4)
  3. Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Bystrzejowicach Pierwszych do gminnego zasobu nieruchomości. (Projekt Nr 5)
  4. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu. (Projekt Nr 6)
 1. Sprawozdanie Burmistrza z podejmowanych działań w okresie między sesjami.
 2. Zapytania i interpelacje radnych.
 3. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
 4. Wolne wnioski.
 5. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Paweł Podgórski