Porządek Obrad III Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Piaskach 30 listopada

Piaski, dnia 28 listopada 2018 r.

Or.0002.42.2018

OGŁOSZENIE 

    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 994) zwołuję nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej na dzień 30 listopada 2018 r. (piątek)
o godzinie 14:30, w sali konferencyjnej Miejskiego Centrum Kultury w Piaskach.

 

Porządek obrad

   III Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Piaskach

        30 listopada 2018 roku 

1.        Otwarcie obrad. 

2.        Przyjęcie porządku obrad. 

3.        Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miejskiej w Piaskach i II nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Piaskach. 

4.        Podjęcie uchwał:

1)       Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik. (Projekt Nr 1)

2)       Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019 r. (Projekt Nr 2)

3)       Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Piaski na rok 2019. (Projekt Nr 3)

4)       Uchwała w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Piaski na rok 2019. (Projekt Nr 4)

5)       Uchwała w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do taryfy za odprowadzanie ścieków na terenie gminy Piaski. (Projekt Nr 5)

6)       Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji zadania publicznego zarządzania drogami wojewódzkimi Nr 836 i Nr 837 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasach drogowych zakresu bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie miasta Piaski. (Projekt Nr 6)

7)        Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr X/64/2011 Rady Miejskiej w Piaskach z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz w sprawie szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat. (Projekt Nr 7)

8)         Uchwała w sprawie  uchwalenia  rocznego programu  współpracy Gminy Piaski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok  2019. (Projekt Nr 8) 

5.         Sprawozdanie Burmistrza z podejmowanych działań w okresie między sesjami. 

6.         Zapytania i interpelacje radnych. 

7.         Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych. 

8.         Wolne wnioski. 

9.         Zamknięcie obrad.

 

 

 

                                                                                                                                                Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                                                       /-/ Paweł Podgórski