Zatrudnij się sam!

Szanowni Państwo!

Firma CONSULTOR Sp. z o.o.  w dniach 30.01.2017 - 17.02.2017 r. planuje rekrutacje do projektu „Zatrudnij się sam!”. Projekt prowadzony jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Podziałania 9.3 Rozwój przedsiębiorczości. W ramach naboru wniosków przyznawane będą dotacje na uruchomienie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Czytaj więcej: Zatrudnij się sam!

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych Gminy Piaski w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 

Konkurs  adresowany  jest  do  organizacji pozarządowych  w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia  24  kwietnia  2003 roku  o działalności  pożytku publicznego  i  o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zmianami) oraz do podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, prowadzących nieodpłatną i/lub odpłatną działalność pożytku publicznego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (zwani dalej oferentami).Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie jego wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadania.

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE BURMISTRZA PIASK

Burmistrz Piask

Zaprasza mieszkańców Piask na otwarte spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 22 stycznia 2017 roku o godzinie 16:00 w Miejskim Centrum Kultury w Piaskach. Spotkanie będzie dotyczyło spraw bieżących.

    Burmistrz

Michał Cholewa

BURMISTRZ PIASK INFORMUJE

 BURMISTRZ  PIASK  INFORMUJE

Stawka i terminy składania wniosków w zakresie zwrotu podatku akcyzowego.

W 2017 r. producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do Burmistrza Piask w terminach, tj. :

  • od 1 LUTEGO 2017 r. do 28 LUTEGO 2017 r. - wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej za okres od 1 SIERPNIA 2016 r. do 31 STYCZNIA 2017 r. włącznie.
  • od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. - wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r.

Stawka zwrotu podatku akcyzowego na 2017 r. od oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej wynosi
1,00 zł od 1 litra oleju.

        Pieniądze wypłacane będą w dwóch terminach:

  • 3 - 28 kwietnia 2017 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
  • 2 – 31 października 2017 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2017 r. wyniesie 86,00 zł.

Wniosek do pobrania

Kolektory słoneczne

Burmistrz Piask informuje, że w dniach 10–31 stycznia br. będą przyjmowane dodatkowe zapisy w sprawie dofinansowania montażu kolektorów słonecznych służących do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Jest to ostatni, uzupełniający nabór osób zainteresowanych dotacją do instalacji solarnych. Po wyznaczonym terminie nie będzie możliwości włączenia się do projektu, którego realizacja przewidziana jest w latach 2017-2018.

Chętnych mieszkańców proszę o wypełnienie ankiety i dostarczenie jej do Urzędu Miejskiego w Piaskach – pokój nr 1 do dnia 31 stycznia 2017 r., w godzinach pracy Urzędu.  Ankieta do pobrania

Rozlicz się z Gminą Piaski

Rozlicz się z Gminą Piaski za 2016 rok 

– zachęcamy do płacenia PIT także niezameldowanych!

Nie trzeba być zameldowanym na terenie  Gminy Piaski, wystarczy, że się tu mieszka albo pracuje, aby podatki trafiały do budżetu gminy, a potem były przeznaczane na inwestycje służące gminie.

          Informujemy, że osoby zameldowane w innych miejscowościach, które chcą rozliczyć się z podatku w Piaskach, powinny wypełnić formularz ZAP-3, dostępny w każdym urzędzie skarbowym. Formularz należy oddać osobiście lub wysłać do urzędu pocztą.

Pieniądze z PIT wykorzystywane są m.in. na budowę i remonty dróg, rewitalizację zabytków, budowę infrastruktury komunalnej, oświatę, ochronę zdrowia, kulturę, utrzymanie zieleni. Jeśli mieszkasz na terenie gminy Piaski, a jesteś zameldowany poza nią, a rozliczasz PIT w miejscu zameldowania, nie masz żadnych korzyści ze swojego podatku. Jest on wykorzystywany tam, gdzie go wysyłasz.

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące Lokalnego Programu Rewitalizacji

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Piaski na lata 2016-2020, z perspektywą do 2023 r. w ramach projektu „Zwiększenie potencjału planistycznego gminy Piaski w zakresie działań rewitalizacyjnych do roku 2020”

Burmistrz Piask zaprasza Radnych, Sołtysów, przedsiębiorców i przedstawicieli organizacji pozarządowych na konsultacje społeczne dotyczące Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Miejsce: Miejskie Centrum Kultury w Piaskach  Data: 11 stycznia 2017 r., godz. 16.00 

Agenda spotkania

16.00-16.15

Otwarcie spotkania i powitanie uczestników – Michał Cholewa - Burmistrz Piask

16.15-17.00

  1.   Zasady delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
  2.   Prezentacja delimitacji obszaru zdegradowanego gminy Piaski
  3.   Prezentacja delimitacji obszaru rewitalizacji gminy Piaski
  4.   Podstawowe zasady aplikowania do działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich w ramach     Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – przedstawiciel firmy EuroCompass

17.00-17.15

Przerwa obiadowa

17.15-17.45

  1.   Karty rozmowy (Democs) – metoda identyfikująca cele i kierunki rozwoju obszaru rewitalizacji gminy Piaski
  2.   Prezentacja propozycji celów oraz wyników warsztatów World Cafe przeprowadzonych na I spotkaniu      konsultacyjnym – przedstawiciel firmy EuroCompass

17.45-18.00

Podsumowanie i zakończenie- przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Piaskach

 Spotkanie poprowadzą przedstawiciele firmy EuroCompass Sp. z o.o.: Ryszard Boguszewski, Ewelina Borowiec, Karolina Szeląg.

                                                                                                                Burmistrz

                                                                                                        /-/  Michał Cholewa

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

BURMISTRZ PIASK INFORMUJE

Z dniem 1 stycznia 2017 r. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Analco" zaprzestaje dalszego świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w punkcie zlokalizowanym w mieście Piaski – ul. Braci Spozów 19.

Z uwagi na trwające prace nad zmianą ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, NZOZ „Analco” nie jest w stanie określić, na jakich zasadach powyższa opieka będzie świadczona w 2017 r. Projektowane przepisy wprowadzają rozwiązania w zakresie utworzenia tzw. „sieci szpitali”. Zgodnie z informacjami Ministerstwa Zdrowia, tworzony system będzie główną formą zabezpieczenia dostępu pacjentów do świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu leczenia szpitalnego. Swoim zakresem obejmie on także świadczenia z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Jeżeli wejdą w życie przepisy w proponowanym kształcie, taką opiekę prawdopodobnie będzie świadczył Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku, ul. Leśmiana 4.

Z uwagi na powyższe, punktem nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej przypisanym gminie Piaski pozostaje:

 

NZOZ "ANALCO" POGOTOWIE RATUNKOWE

21-040 ŚWIDNIK

ul. ARMII KRAJOWEJ 23B

Tel. 81/751-40-50

Burmistrz

/-/  Michał Cholewa

 

Więcej informacji w zakresie świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej:

http://www.nfz-lublin.pl/komunikat/1183

Życzenia Boże Narodzenie

Kondolencje

Pani Sołtys Edycie Poniewozik oraz Rodzinie

z powodu śmierci Matki

wyrazy głębokiego współczucia

oraz wsparcia i otuchy

w tych najtrudniejszych chwilach

składają

Burmistrz Piask wraz z Pracownikami Urzędu Miejskiego w Piaskach, Rada Miejska w Piaskach oraz Sołtysi Gminy Piaski.