Kino Letnie

PLENER ARTYSTYCZNY

XI Festiwal Flaków w Piaskach

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Gmina Piaski informuje, że realizacja zadania pn.”Usuwanie wyrobów zawierających azbestjest dotowana na podstawie umowy nr 212/2018/D/OZ z dnia 15.06.2018 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

 

Czytaj więcej: Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Informacja

                                                                         

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”
 

Informacja

Burmistrz Piask informuje, że zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00073-65150-UM0300134/16 podpisanej w dniu 22.05.2018 r. pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Gminą Piaski przystępuje się do realizacji zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z budową indywidualnej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Woli Piaseckiej”.

Operacja ma na celu poprawę warunków rozwoju lokalnego poprzez zakup i montaż 124 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Piaski, 1 szt. oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Woli Piaseckiej.

Koszt całkowity inwestycji wynosi 1 949 357,42 zł z czego 1 240 376 zł stanowi dofinansowanie ze środków  Unii Europejskiej w ramach Działania: 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Poddziałanie: 7.2. „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, typ operacji Gospodarka wodno – ściekowa Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE 

Zakład Usług Komunalnych w Piaskach Sp. z o.o. informuje, że dnia 29 MAJA 2018 r. (WTOREK) w m. MAJDANEK KOZICKI, KAWĘCZYN, MAJDAN KAWĘCZYŃSKI, JADWISIN, MARYSIN, MAJDAN KOZIC GÓRNYCH, MAJDAN KOZIC DOLNYCH, odbędzie się zbiórka mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odzieży i tekstyliów, zużytych opon oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Prosimy o wystawianie wyżej wymienionych odpadów w miejscu dotychczasowego wystawiania pojemników. 

                                                                      ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH         
                                                                      W PIASKACH SP. Z O. O

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 21.05.2018 r. do dnia 08.06.2018 r.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl

Druki Zgłoszeń lokalizacji oraz Oświadczenia  można pobrać ze strony – Zakładka Krok pop kroku

Komunikat uprawa tytoniu

Zmiany w procedurze szacowania szkód łowieckich

 Zmiany w procedurze szacowania szkód łowieckich

 W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2018 roku Ustawy z dnia

22 marca 2018 roku o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw, Burmistrz Piask informuje, że zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy Prawo łowieckie, od dnia 1 kwietnia 2018 roku, wniosek o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez: przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

Czytaj więcej: Zmiany w procedurze szacowania szkód łowieckich

Wielkanoc 2018