Projekt pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Piaskach”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

31 października 2020 roku Gmina Piaski podpisała umowę z Zarządem Województwa Lubelskiego na realizację Projektu w ramach Osi Priorytetowej 5 Efektywność Energetyczna, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Zgodnie z umową całkowita wartość Projektu wynosi 1 099 922,45 PLN. Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą 655 582,53  PLN. Kwota dofinansowania nie przekracza 95% kwoty wydatków kwalifikowalnych Projektu i wynosi 622 803,40 PLN. Wkład własny stanowiący nie mniej niż 5% kwoty całkowitych Projektu zapewni gmina Piaski.

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej tj. budynku Urzędu Miejskiego w Piaskach. Dach budynku projektuje się jako dwuspadowy. Konstrukcja dachu drewniana. W zakres inwestycji wchodzi również ocieplenie istniejących ścian zewnętrznych wraz z nową kolorystyką budynku. W związku z pracami wymianie podlegają okna zewnętrzne. Projektuje się również przebudowę systemu grzewczego polegającego na wymianie pieców gazowych w istniejącej kotłowni na bardziej efektywne oraz wymianie grzejników w budynku. W obiekcie zakłada się również wspomaganie instalacji elektrycznych poprzez energię z paneli fotowoltaicznych.
Celem głównym projektu jest zaspokojenie rosnących potrzeb energetycznych lokalnej gospodarki oraz dywersyfikacja źródeł energii poprzez zastosowanie infrastruktury wykorzystującej odnawialne źródła energii.Data publikacji: 2021-03-25, 13:08