Zarządzenie nr 74/2020 Burmistrza Piask z dnia 14 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Piaski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.


Treść Zarządzenia

Data publikacji: 2020-10-14, 12:40