INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 22 marca 2021 r.

Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.) informuję, że z dniem 20 marca 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 512) wskazujące ograniczenia, obowiązki i nakazy w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. W wyżej wymienionym rozporządzeniu ustalono m.in.:


- obszarem objętym ograniczeniami, nakazami i zakazami określonymi w niniejszym
rozporządzeniu jest terytorium całej RP,
- oprócz dotychczasowych ograniczeń, od 20 marca do 9 kwietnia 2021 r. zawieszona
została działalność kasyn, stoków narciarskich, instytucji kultury (kin, muzeów, galerii
sztuki), basenów (z wyjątkiem tych działających w podmiotach wykonujących działalność
leczniczą przeznaczoną dla pacjentów oraz dla członków kadry narodowej polskich związków
sportowych),
- ograniczona została działalność obiektów handlowych oraz usługowych, w tym parków
handlowych, o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2 000 m2 (galerii
handlowych),
- od 20 marca do 9 kwietnia 2021 r. wstrzymana została działalność polegająca
na świadczeniu usług hotelarskich – z wyłączeniami określonymi w ww. rozporządzeniu,
- wydłużono do 9 kwietnia 2021 r. nakaz zakrywania, przy pomocy maseczki, ust i nosa we
wskazanych w ww. rozporządzeniu miejscach ogólnodostępnych, środkach transportu
zbiorowego, statkach powietrznych oraz w trakcie sprawowania kultu religijnego –
z wyłączeniami określonymi w ww. rozporządzeniu,
- wydłużono okres obowiązywania pozostałych ograniczeń, nakazów i zakazów
spowodowanych wystąpieniem na terytorium RP stanu epidemii do 9 kwietnia 2021 r.
W związku z wejściem w życie powyższego rozporządzenia utraciło moc rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 447).

WOJEWODA LUBELSKI
/-/
Lech Sprawka
/podpisano elektronicznie/

Data publikacji: 2021-03-25, 15:05


Załączniki:

1. inforamacja Wojewody Lubelskiego o rozp. RM z 22.03.2021.pdf
2. Rozporzadzenie RM z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpien.pdf