OGŁOSZENIE

 Zakład Usług Komunalnych  w Piaskach Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 2, informuje, że zgodnie z art. 28 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu    w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152)

zabrania się pobierania wody z urządzeń wodociągowych bez uprzedniego zawarcia umowy.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 i 2 pkt. 1,2, wyżej wymienionej Ustawy:

Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych podlega karze grzywny do 5 000,00 zł. Karze tej podlega także ten, kto:

1) uszkadza wodomierz główny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na wodomierzach, urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym a także wpływa na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości lub funkcji metrologicznych wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego,

2) nie dopuszcza przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego do wykonywania czynności tj.:

 

 1) zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego;

2) przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego, lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań    i pomiarów;

3) przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez to przedsiębiorstwo;

4) sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci;

5) odcięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego lub założenia plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu;

6) usunięcia awarii przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego.

                    

                                                                                                                        Prezes ZUK w Piaskach Sp. z o.o.   

                                                                                                                                               Zbigniew Jączyk  


Data publikacji: 2019-06-19, 16:07