OGŁOSZENIE

Zakład Usług Komunalnych  w Piaskach Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 2, informuje,  że zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu  w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152) 1. "Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych będących skutkiem opadów atmosferycznych, a także wprowadzania tych wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej."

2. "Zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych:

1) odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym;

2) odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych;

3) substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85°C, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoulenu;

4) substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru  i cyjanowodoru;

5) odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek;

6) ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje pochodzące z:

a) obiektów, w których są leczeni chorzy na choroby zakaźne,

b) stacji krwiodawstwa,

c) zakładów leczniczych dla zwierząt, w których zwierzęta są leczone stacjonarnie  na choroby zakaźne,

d) laboratoriów prowadzących badania z materiałem zakaźnym pochodzącym od zwierząt."

Zgodnie z art. 28 ust. 4, 4a wyżej wymienionej Ustawy:

4. "Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł."

4a. "Karze określonej w ust. 4 podlega także ten, kto nie stosuje się do zakazów,  o których mowa w art. 9  ust. 1 i 2."

Zakład będzie prowadził kontrole w celu ustalenia posesji, z których dokonuje się nielegalnego zrzutu ścieków opadowych do kanalizacji sanitarnej.

 

 

                                                                                                                    Prezes ZUK w Piaskach Sp. z o.o.   

                                                                                                                      Zbigniew Jączyk    


Data publikacji: 2019-07-05, 13:07