Zgodnie z Programem Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok 2020 Główny Urząd Statystyczny realizuje badania rolnicze: badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej a także badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego w wylosowanych gospodarstwach rolnych na terenie całego kraju.

Celem prowadzonych badań jest pozyskanie rzetelnych danych m.in. na potrzeby Wspólnej Polityki Rolnej, kształtowania polityki żywnościowej kraju i analizy zmian w produkcji zwierzęcej. Wyniki badań są wykorzystywane do oceny dotychczas stosowanych, jak i do kształtowania nowych narzędzi WPR i tworzą podstawę negocjacji w zakresie rodzaju i wielkości dotacji dla rolnictwa.

Osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne zostały wylosowane do ww. badań mogą udzielić wymaganych informacji poprzez rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego.

Więcej informacji nt. badań ankietowych, metod realizacji oraz weryfikacji tożsamości ankieterów i teleankieterów można uzyskać na stronie: http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2020/index.htm oraz dzwoniąc na numer infolinii: 22 279 99 99 (opłata zgodnie z taryfą operatora, czynny w godzinach 8-15).

Data publikacji: 2020-06-08, 16:39


Galeria zdjęć