Piaski, dnia 24 września 2020 r.

Or.0002.17.2020

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713) zwołuję sesję Rady Miejskiej na dzień 30 września 2020 r. o godzinie 14:00. Sesja odbędzie się w sposób zdalny. 

 

Porządek obrad
XXVI Sesji Rady Miejskiej w Piaskach 
30 września 2020 roku 

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Miejskiej w Piaskach i XXV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Piaskach.
 4. Podjęcie uchwał:
  1. Uchwała w sprawie: przystąpienia do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Piaski na lata 2021-2026. (Projekt Nr 1).
  2. Uchwała w sprawie zwolnienia Dyrektora Przedszkola Małych Odkrywców w Piaskach w roku szkolnym 2020/2021 z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin. (Projekt Nr 2).
  3. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Rybczewice. (Projekt Nr 3).
  4. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/197/2020 z dnia 07 lipca 2020 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Piaski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. (Projekt Nr 4).
  5. Uchwała w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych przy drogach powiatowych. (Projekt Nr 5).
  6. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Piaski - Obszar Nr 1, Obszar Nr 2, Obszar Nr 17 oraz Obszar Nr 22 wraz ze zmianą Uchwały Nr XXXI/221/2001 Rady Miejskiej w Piaskach z dnia 28 grudnia 2001 r.(Projekt Nr 6)
  7. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Piaski - Obszar Nr 4 (działka nr ew. 270, obręb Bystrzejowice A Ukaz). (Projekt Nr 7)
  8. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Piaski- Obszar Nr 5 i 6 (działka nr ew. 285/2 i 295, obręb Bystrzejowice B). (Projekt Nr 8)
  9. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Piaski - Obszar Nr 8 (działka nr ew. 16/9, obręb Janówek Kolonia). (Projekt Nr 9)
  10. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Piaski - Obszar Nr 11 (działki nr ew. 439 i 442, obecnie scalona działka nr ew. 690, obręb Kębłów Stary). (Projekt Nr 10)
  11. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ośrodka Gminnego Piaski i Osiedla Krasickiego - Obszary Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oraz 9. (Projekt Nr 11)
  12. Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Piaski - Obszar Nr 35. (Projekt Nr 12)
  13. Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ośrodka Gminnego Piaski i Osiedla Krasickiego - Obszar Nr 8. (Projekt Nr 13)
  14. Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Piaski - Obszary Nr 1, 2, 4, 10, 12, 15, 19, 20, 30 oraz 33.  (Projekt Nr 14)
  15. Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ośrodka Gminnego Piaski i Osiedla Krasickiego - Obszary Nr 1, 4 oraz 7. (Projekt Nr 15)
  16. Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Piaski na rok 2020. (Projekt Nr 16)
  17. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piaski. (Projekt Nr 17)
 5. Sprawozdanie Burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami.
 6. Wolne wnioski i dyskusja.
 7. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Paweł Podgórski

Data publikacji: 2020-09-24, 14:59