INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO 
z dnia 5 stycznia 2021 r.

Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.) informuję, że z dniem 5 stycznia 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 12), wskazujące nowe uregulowanie w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

W wyżej wymienionym rozporządzeniu zmieniającym uchylono zakaz przemieszczania się małoletnich (do ukończenia 16 roku życia) bez opieki osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego, etc od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Pozostałe przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2316, 2325 i 2430) pozostają bez zmian i są obowiązujące.


WOJEWODA LUBELSKI  
/-/  
Lech Sprawka

  

INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO  
z dnia 4 stycznia 2021 r.

Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.) informuję, że z dniem 30 grudnia 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2430), wskazujące nowe uregulowania, ograniczenia, obowiązki i nakazy w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

W wyżej wymienionym rozporządzeniu zmieniającym między innymi zniesiono obowiązek odbycia kwarantanny przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonków i dzieci, którzy przekraczają granicę Rzeczpospolitej Polskiej, w celu przejazdu przez terytorium RP do miejsca zamieszkania lub pobytu.

Pozostałe przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2316 i 2325) pozostają bez zmian i są obowiązujące.

 

WOJEWODA LUBELSKI 
/-/ 
Lech Sprawka

Data publikacji: 2021-01-07, 10:30


Załączniki:

1. Informacja Wojewody Lubelskiego z dnia 5 stycznia 2021 r.
2. Informacja Wojewody Lubelskiego z dnia 4 stycznia 2021 r.
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z 4 stycznia 2021 r. (Dz. U. 12)
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz. U. 2430)