Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu V naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020. 

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 01.02.2021 r. do dnia 26.02.2021 r. 

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych. Proces ten został ułatwiony, po zmianie Regulaminu dobrowolnego przystąpienia do  Projektu. Osoba która złożyła, bądź złoży Zgłoszenie lokalizacji na demontaż, a zdemontuje azbest z dachu we własnym zakresie, wystarczy, że podpisze Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu  z demontażu na odbiór odpadu z ziemi. Nie będzie musiała ponownie składać Zgłoszenia lokalizacji na sami odbiór odpadów azbestowych z ziemi. 

Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu będzie przekazywane Właścicielowi do podpisania przez Wykonawcę usuwającego azbest z posesji.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl

Druki dokumentów niezbędnych do naboru można pobrać ze strony: http://www.azbest.lubelskie.pl  – Zakładka Aktualności.

Jednocześnie informujemy, że osoby zakwalifikowane w niniejszym naborze uzyskają wsparcie w latach 2020 – 2021, po zrealizowaniu Zgłoszeń lokalizacji osób 
z poprzednich trzech naborów.


Informujemy, że w zależności od liczby złożonych Zgłoszeń, może się okazać, że ten nabór będzie ostatnim w ramach trwającego projektu „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego" , w związku z tym o zakwalifikowaniu do projektu może decydować stopień pilności i data złożenia wniosku.

Teraz jesteśmy dostępni również na facebooku: https://www.facebook.com/Bezpiecznibezazbestu 


Druki zgłoszeń (do pobrania na stronie internetowej UM), prosimy składać do Urzędu Miejskiego w Piaskach ul. Lubelska 77, 21-050 Piaski w godzinach: pn. 9:00-17:00, wt.-pt. 7:15-15:15 na adres um@piaski.pl lub osobiście.  

Data publikacji: 2021-01-29, 12:41


Załączniki:

1. Regulamin tekst jednolity - 21.04.2020 z załączikami.doc
2. zał. nr 1a do Regulaminu - Oświadczenie - brak sprzeciwu.doc
3. zał. nr 1 do Regulaminu - Zgłoszenie lokalizacji.doc
4. zał. nr 2a do Regulaminu - Demontaż zgodnie z przepisami.doc
5. zał. nr 3a do Regulaminu - Oświadczenie o przekwalifikowaniu demontazu na odbiór z ziemi.doc