Piaski, dnia 23 kwietnia 2021 r.

Or.0002.6.2021

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713) zwołuję sesję Rady Miejskiej na dzień 30 kwietnia 2021 r. o godzinie 13:00. Sesja odbędzie się w sposób zdalny. 

 

Porządek obrad
XXXI Sesji Rady Miejskiej w Piaskach 
30 kwietnia 2021 roku 

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Miejskiej w Piaskach.
 4. Podjęcie uchwał:
  1. Uchwała w sprawie nieuwzględnienia petycji. (Projekt Nr 1)
  2. Uchwała w sprawie nieuwzględnienia petycji. (Projekt Nr 2)
  3. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Piask. (Projekt Nr 3)
  4. Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Piaski w roku 2021. (Projekt Nr 4)
  5. Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Piaski na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2027” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. (Projekt Nr 5)
  6. Uchwała w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Piaski na lata 2021-2024. (Projekt Nr 6)
  7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Piaski do współpracy w ramach Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego i zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Piaski i pozostałymi jednostkami samorządu terytorialnego Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego. (Projekt Nr 7)
  8. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia poręczenia kredytu obrotowego (rewolwingowego) planowanego do zaciągnięcia przez Zakład Usług Komunalnych w Piaskach Sp. z o.o.. (Projekt Nr 8)
  9. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Miejskiej Bibliotece Publicznej w Piaskach. (Projekt Nr 9)
  10. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Miejskiemu Centrum Kultury w Piaskach. (Projekt Nr 10)
  11. Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2021. (Projekt Nr 11)
  12. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piaski. (Projekt Nr 12)
 5. Informacje na temat:
  1. Sprawozdanie opisowe z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Piaskach za 2020 rok.
  2. Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2020.
  3. Roczne sprawozdanie z realizacji zadań Gminy Piaski z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – za rok 2020.
  4. Sprawozdanie z wykonania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Piaski – za rok 2020.
 6. Sprawozdanie Burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami.
 7. Wolne wnioski i dyskusja.
 8. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Paweł Podgórski

Data publikacji: 2021-04-26, 16:40