INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 12 maja 2021 r.

INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO 
z dnia 12 maja 2021 r.

Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.) informuję, że w dniu 8 maja br. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861) oraz w dniu 11 maja br. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 maja 2021 r. w zmieniające rozporządzenie sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 879), wskazujące nowe uregulowania w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Wyżej wymienione rozporządzenia wprowadziły m. in.:

  • obowiązek odbycia bezwzględnie obowiązkowej kwarantanny (mimo uzyskania negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego bezpośrednio po przekroczeniu granicy Rzeczypospolitej Polskiej) dla osób przybywających na terytorium RP, które rozpoczęły podróż z terytorium Federacyjnej Republiki Brazylii, Republiki Indii lub Republiki Południowej Afryki. Okres realizacji obowiązku odbycia kwarantanny ulega skróceniu w przypadku uzyskania przez ww. osoby negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego po przekroczeniu granicy Rzeczypospolitej Polskiej w okresie nie wcześniejszym niż 7 dni, licząc od momentu przekroczenia granicy RP,
  • od 29 maja do 5 czerwca br. wznowienie działalności siłowni, klubów i centrów fitness oraz działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w PKD w podklasie 96.04.Z) – z zachowaniem określonego reżimu sanitarnego,
  • do 5 czerwca br. prowadzenie usług hotelarskich jest możliwe jedynie przy zachowaniu reżimu i ograniczeń ustanowionych przepisami prawa (m.in. maksymalna liczba pokoi udostępnionych gościom wynosi 50% pokoi znajdujących się w obiekcie),
  • od 15 do 28 maja br. lokale gastronomiczne mogą prowadzić działalność związaną z konsumpcją i podawaniem napojów w ogródku gastronomicznym, rozumianym jako wyznaczone miejsce do sezonowego użytkowania dla celów gastronomicznych, w których jest prowadzona ta działalność, lub w ogródku gastronomicznym stacji paliw, a od 29 maja do 5 czerwca br. także w lokalu – przy zachowaniu wymaganego reżimu sanitarnego,
  • od 15 maja do 5 czerwca br. prowadzenie działalności związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo jest dopuszczalne wyłącznie na otwartym powietrzu, pod warunkiem zachowania określonego reżimu sanitarnego,
  • od 29 maja do 5 czerwca br. prowadzenie działalności związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych jest dopuszczalne także w pomieszczeniach, przy zachowaniu określonego reżimu sanitarnego,
  • od 15 maja do 5 czerwca br. nakaz zakrywania nosa i ust przy pomocy maseczki nie dotyczy miejsc na otwartym powietrzu.

Ponadto wprowadzono inne uregulowania w zakresie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.


WOJEWODA LUBELSKI  
/-/  
Lech Sprawka

Data publikacji: 2021-05-18, 13:13


Załączniki:

1. Informacja Wojewody Lubelskiego z 12 maja 2021 r.
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii