NGO

ZARZĄDZENIE NR 53/2021 BURMISTRZA PIASK Z DNIA 5 PAŹDZIERNIKA 2021 R.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Piaski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022".

Treść zarządzenia

Data publikacji: 2021-10-05, 13:14